| Okoljske dajatve

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljnjem besedilu: uredba o okoljski dajatvi) dne 6. 7. 2023 na svojih spletnih straneh objavilo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO) ter prenosnih baterij in akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: PBA) in v tarifne oznake po Kombinirani nomenklaturi za leto 2023.

Seznam EEO, PBA po kombinirani nomenklaturi za leto 2023 z veljavnostjo od 1. julija 2023 dalje, vsebuje glede na zadnji objavljeni seznam iz leta 2022 naslednje spremembe:

  • s seznama je bilo brisanih (ukinjenih) skupno 6 postavk,
  • na nov seznam je dodanih 11 tarifnih oznak (gre za nove tarifne oznake ali za novejše proizvode, ki se uvrščajo med EEO).

Objavljeni seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EEO ter PBA v skladu z uredbo o okoljski dajatvi za poročevalsko obdobje od 1. julija 2023 dalje. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje EEO ter PBA v promet v Republiki Sloveniji in je proizvajalec EEO, pooblaščeni zastopnik proizvajalca iz predpisa, ki ureja EEO ali proizvajalec PBA.