| Okoljske dajatve

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljnjem besedilu: uredba o okoljski dajatvi) dne 15. 9. 2022 na svojih spletnih straneh objavilo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO) ter prenosnih baterij in akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: PBA) in v tarifne oznake po Kombinirani nomenklaturi za leto 2022.

Seznam EEO, PBA po kombinirani nomenklaturi za leto 2022 z veljavnostjo od 1. julija 2022 dalje, vsebuje glede na zadnji objavljeni seznam iz leta 2019 naslednje spremembe:

  • s seznama je bilo brisanih (ukinjenih) skupno 86 postavk, kar predstavlja 17,1 odstotni delež vseh postavk predhodnega seznama,
  • na nov seznam je dodanih 93 tarifnih oznak (gre za nove tarifne oznake ali za novejše proizvode, ki se uvrščajo med EEO).

Objavljeni seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EEO ter PBA v skladu z uredbo o okoljski dajatvi za poročevalsko obdobje od 1. julija 2022 dalje. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje EEO ter PBA v promet v Republiki Sloveniji in je proizvajalec EEO, pooblaščeni zastopnik proizvajalca iz predpisa, ki ureja EEO ali proizvajalec PBA.