| Uvoz blaga

V skladu s tretjim odstavkom 89. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269; 10. 10. 2013; z vsemi spremembami; v nadaljevanju CZU) zavarovanje predloži dolžnik ali oseba, ki lahko postane dolžnik. Carinski organi pa lahko dovolijo, da zavarovanje predloži oseba, ki ni oseba, od katere se zavarovanje zahteva.

Pri sprostitvi v prosti promet je v skladu s 3. odstavkom 77. člena CZU dolžnik deklarant. Pri posrednem zastopanju je dolžnik tudi oseba, za račun katere je carinska deklaracija izdelana.

Zaradi večje jasnosti, se pri nacionalnih oznakah za zavarovanje, spremeni opis oznak, tako da glasi:

 • 3G001: zavarovanje carinskega dolžnika ali osebe, ki lahko postane dolžnik,
 • 3G004: zavarovanje osebe, ki ni oseba, od katere se zavarovanje zahteva.

Kadar je predloženo zavarovanje osebe, ki ni carinski dolžnik (navedba šifre 3G004 v polje 44 deklaracije), mora biti k deklaraciji predložena tudi izjava imetnika zavarovanja, da se njegov instrument zavarovanja lahko uporabi za zavarovanje carinskega dolga v konkretnem carinskem postopku. Izjava mora vsebovati podatke o osebi iz polja 8 oz. 14 deklaracije ter mora biti ožigosana in podpisana s strani imetnika zavarovanja. Izjava se navedene v polje 44 deklaracije pod šifro 3I90.

Zaradi navedenega se spreminja tudi način izpolnjevanja carinske deklaracije pri neposrednem carinskem zastopanju.

Kadar kot neposredni carinski zastopnik, podjetje B, ki zastopa prejemnika, podjetje A, se:

 • v polje 8 deklaracije se navede prejemnik podjetje A;
 • v polje 14 deklaracije:
  • se navede prejemnik podjetje A;
  • se navede šifra za neposredno zastopanje 2;
 • v polje 44 deklaracije se navede:
  • šifra 3G001, kadar zavarovanje predloži podjetje A ali
  • šifra 3G004, kadar zavarovanje predloži podjetje B;
  • šifra 3I90, kateri se pripiše »Izjava imetnika zavarovanja B«
 • v polje 54 deklaracije se navede podjetje B.

Tako se v polje 44 carinske deklaracije navede šifra 3G001, kadar zavarovanje predloži carinski dolžnik (prejemnik ali deklarant), šifra 3G004 pa, kadar zavarovanje predloži neposredni carinski zastopnik ali tretja oseba (ki ni navedena na carinski deklaraciji).

Izpolnjevanje carinske deklaracije pri posrednem carinskem zastopanju ostane enako še naprej.

Kadar kot posredni carinski zastopnik, podjetje B, ki zastopa prejemnika, podjetje A, se:

 • v polje 8 deklaracije se navede prejemnik podjetje A;
 • v polje 14 deklaracije:
  • se navede podjetje B;
  • se navede šifra za posredno zastopanje 3;
 • v polje 44 deklaracije se navede šifra 3G001, kadar zavarovanje predloži podjetje B;
 • v polje 54 deklaracije se navede podjetje B.