| Uvoz blaga

V skladu s tretjim odstavkom 89. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269; 10. 10. 2013; z vsemi spremembami; v nadaljevanju CZU) zavarovanje predloži dolžnik ali oseba, ki lahko postane dolžnik. Carinski organi pa lahko dovolijo, da zavarovanje predloži oseba, ki ni oseba, od katere se zavarovanje zahteva.

Kadar gre v postopku carinjenja za primer predložitve zavarovanja osebe, ki ni carinski dolžnik (navedba šifre 3G004 v polje 44 carinske deklaracije), mora biti k carinski deklaraciji predložena tudi izjava imetnika zavarovanja, da se njegov instrument zavarovanja lahko uporabi za zavarovanje carinskega dolga v konkretnem carinskem postopku.

Zgoraj omenjena izjava pa ni potrebna za primere, ko predloži svoje zavarovanje neposredni zastopnik tj. vložnik carinske deklaracije oz. oseba iz polja 54 carinske deklaracije.