| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni številki 9505.

Pojasnjevalne opombe KN k tarifni številki 9505 se spremenijo tako, da se sedanji osmi odstavek črta in nadomesti z novimi pojasnjevalnimi opombami, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C/2023/916).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.