| Trošarine (ZTro-1)

Dne 1. 1. 2022 se začne uporabljati nova verzija šifranta EMCS.

Šifrant EMCS vključuje:

  • spremembe tarifnih oznak zaradi sprememb v Kombinirani nomenklaturi EU 2022,
  • novo vrsto dokumenta: »19 - Potrdilo neodvisnega malega proizvajalca alkoholnih pijač«.