| Uvoz blaga

Navodilo začne veljati 1. 1. 2022.

Dne 1. 1. 2022 prične veljati Navodilo o obračunu davka na motorna vozila pri uvozu. To navodilo ureja pobiranje davka na motorna vozila (DMV) ob uvozu. Podrobneje so določeni pristojni organi za obračun, predmet obdavčitve, kdo je davčni zavezanec za DMV, kdaj nastane obveznost za obračun DMV, kaj je davčna osnova za DMV, davčne stopnje in izračun davka, zamudne obresti in zavarovanje, oprostitve, naknaden obračun DMV, vodenje evidence motornih vozil na FURS ter kazenske določbe.

9/2021: Navodilo o obračunu davka na motorna vozila pri uvozu