| Carinski predpisi

Velja od 20. 7. 2020.

v Uradnem listu  EU L 206/8 z dne 30. 6. 2020 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/893 z dne 29. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (v nadaljevanju: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/893).

Sprememba se nanaša na področja, kjer je bilo zaznano, da so potrebne prilagoditve potrebam gospodarskim subjektom, ob upoštevanju IT razvoja ter zakonodajnega razvoja, zlasti Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/877. Pri tem gre predvsem za spremembe v zvezi z novimi pravili o DDV glede e-trgovanja, deklaracijo za sprostitev pošiljk manjše vrednosti oziroma za blago v poštnih pošiljkah, poenostavitvami in racionalizacijo carinskih formalnosti za blago v okviru vojaških aktivnosti (obrazca EU 302/NATO 302) in druge. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/893) začne veljati 20. 7. 2020.