| Omejevalni ukrepi

Carinska administracija Litve obvešča o začetku izvajanja poostrenega nadzora nad izstopom blaga s 5. junijem 2023.

Poostreni nadzor se bo izvajal nad izstopom blaga, za katerega veljajo prepovedi oz. omejitve izvoza v Rusko federacijo in/ali Belorusijo, prevaža pa se v tranzitu v tretje države preko ozemlja Ruske federacije in/ali Belorusije. Če se blago s seznama omejevalnih ukrepov prevaža v tretje države v tranzitu preko ozemlja Ruske federacije in/ali Belorusije, je potrebno upoštevati dejstvo, da obstaja veliko tveganje izogibanja omejevalnih ukrepov s preusmeritvijo tega blaga v Rusko federacijo ali Belorusijo. Zaradi navedenega bodo morali gospodarski subjekti  s priloženimi dokumenti carinskim organom Litve, odvisno od konkretnega primera, dokazati naslednje:

  • da blago po izvozu iz EU ne bo predmet prodaje ali spremembe lastništva (predložitev pogodbe o prodaji in nakupu blaga, računa, dokumenta o plačilu blaga in zavezo lastnika blaga, da blaga ne bo prodal drugim osebam);
  • da je tranzit skozi Rusko federacijo in/ali Belorusijo le del celotne poti izvoznega blaga, ki se začne in konča zunaj Ruske federacije in Belorusije(predložitev dokumentov o prevozu blaga iz EU v tretjo državo in dokumenta o plačilu prevoza blaga do kraja izročitve prejemniku v tretji državi);
  • da blago med tranzitom skozi Rusko federacijo in/ali Belorusijo ne bo predmet nadaljnje prodaje, predelave, skladiščenja, pretovarjanja na drugo prevozno sredstvo, vključno prenosa prikolice ali polprikolice z blagom (zamenjava vlečnega vozila) in tudi, da ne bodo uporabljene storitve oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi (carinski organi bodo preverjali, ali sta bila prevoznik in način prevoza blaga izbrana tako, da se blago, izvoženo z istim prevoznim sredstvom, prepelje v tretjo državo, ne da bi bilo pretovorjeno ali skladiščeno v Rusiji in/ali Belorusiji);
  • da je možna jasna identifikacija blaga (predložitev dokumentacije o značilnostih in tehničnih lastnosti izvoznega blaga, na podlagi katere bodo carinski organi lahko ugotovili, ali je bilo blago pravilno uvrščeno in se ne more razvrstiti med blago z dvojno rabo. V dokumentih bo potrebna tudi navedba oznak ali drugih značilnosti blaga, ki omogoča njegovo zanesljivo razlikovanje od drugega blaga. Naknadno se bo od gospodarskih subjektov lahko zahtevala predložitev kopije uvozne deklaracije tretje države, ki dokazuje, da je bilo izvozno blago uvoženo v tretji državi);
  • da ima izvoznik informacije o končnem uporabniku blaga in o končni uporabi blaga v tretji državi(posredovanje informacij, ki potrjujejo registracijo prejemnika blaga v tretji državi, in pojasnilo prejemnika blaga o gospodarski dejavnosti, ki jo opravlja in o namenu uporabe blaga v tretji državi. Prav tako bo zahtevana predložitev zaveze, da se kupljeno blago ne bo prodalo ali kako drugače preneslo za namene uporabe v Ruski federaciji in/ali Belorusiji).