| e-Davki

Pri oddaji DDV-O obračuna se proži napaka, kadar:

  • rok za oddajo obračuna je že zapadel,
  • in polji »samoprijava« ali »predložitev po roku« nista označeni (s klikom na »?« se pri posamezni izjavi izpiše vsebina posamezne izjave).

»Ker obračuna za davčno obdobje »obdobje« niste predložili do roka za predložitev, imate v skladu z 88.c členom ZDDV-1 možnost, da obračun DDV predložite kot samoprijavo. Davčni organ bo ob tem preveril, ali obstajajo pogoji za vložitev obračuna DDV s samoprijavo: samoprijava je dovoljena, če za to davčno obdobje zoper vas še ni bil začet kazenski ali prekrškovni postopek ali postopek davčnega inšpekcijskega nadzora ali vročena odmera odločba. Davčni zavezanec v primeru predloženega obračuna DDV na podlagi samoprijave od zneska izkazane obveznosti obračuna obresti v višini 3 % letno. Davčni zavezanec mora izkazano obveznost in obresti plačati hkrati s predložitvijo obračuna DDV. V primeru uveljavljanja instituta samoprijave označite polje »Samoprijava.

V kolikor pa obstajajo utemeljeni razlogi, ki jih niste mogli predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo predložitev davčnega obračuna v predpisanem roku, lahko v skladu z 52. členom ZDavP-2 najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega ste v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev davčnega obračuna, vložite predlog za predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka ter navedete in dokažete razloge za zamudo. V primeru, da je rok za oddajo obračuna že potekel, morate hkrati z vlogo predložiti tudi obračun in označiti polje »Predložitev po roku« ter obveznost po obračunu poravnati hkrati s predložitvijo obračuna. V primeru, da predlog predložite pred potekom roka za predložitev, boste prejeli sklep, v katerem bo določen rok za predložitev obračuna.

Če instituta samoprijave ne želite uveljaviti, označite polje pred spodnjo izjavo.

               Ne želim izkoristiti možnosti uporabe instituta samoprijave”.

​​Dokler davčni zavezanec ne označi ustrezne izjave, oddajo obrazca ni možna. 

Izbrana izjava je prikazana na oddanem obračunu.