| Carinski predpisi

Velja od 16. 7. 2020.

V Uradnem listu  EU L 203 z dne 26. 6. 2020, je bila objavljena Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/877 z dne 3. aprila 2020 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 ter spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/341 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije.

Sprememba se nanaša na področja, kjer so bile zaznane potrebe za prilagoditev gospodarskim subjektom, ob upoštevanju zakonodajnega razvoja in razvoja IT sistemov. Pri tem gre zlasti za spremembe, povezane z novimi pravili o DDV glede e-trgovanja, deklaracijo za pošiljke manjše vrednosti oziroma za blago v poštnih pošiljkah, poenostavitvami in racionalizacijo carinskih formalnosti za blago v okviru vojaških aktivnosti (obrazca EU 302/NATO 302), izračunom carinskega dolga v postopku aktivnega oplemenitenja ter drugo. Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/877 začne veljati 16. 7. 2020.