| Uvoz blaga

Uredba Sveta (EU) 2018/1541 o spremembi uredb (EU) št. 904/2010 in EU 2017/2454 glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost nalaga državam članicam shranjevanje in avtomatsko izmenjavo podatkov o uvozu blaga  za carinske  postopke hkratne sprostitve v prosti promet in domačo uporabo blaga, ki je oproščeno plačila DDV pri dobavi v drugo državo članico (postopek 42) in carinske postopke ponovnega uvoza s hkratno sprostitvijo v prosti promet in v domačo uporabo za blago, ki je oproščeno DDV v okviru dobave v drugo državo članico (postopek 63). Ta določila uredbe se začnejo uporabljati 1. 1. 2020.

Navedeno pomeni, da morajo deklaranti od 1. 1. 2020 dalje pri carinskih postopkih 42 oz. 63 v carinsko deklaracijo navesti podatek o davčni osnovi.  

V polje 47 carinske deklaracije se navede:

  • šifro dajatve (B00) in
  • davčno osnovo.

Ostala polja (stopnja DDV, znesek DDV in način plačila) ni potrebno izpolniti. Prav tako se v polje 44 carinske deklaracije ne navaja več šifre 3D050.