| Poštni promet

1. 1. 2022 se bo začel uporabljati nov slovenski uvozni sistem SIAIS2, v okviru katerega se bodo carinile tudi hitre pošiljke.

1. 1. 2022 se bo začel uporabljati nov slovenski uvozni sistem (v nadaljevanju: SIAIS2), s katerim se bosta med drugim začela uporabljati tudi nabora podatkov za deklaracije H1 (deklaracije za sprostitev v prosti promet in posebni postopek) in H7 (carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet za pošiljko, ki je upravičena do oprostitve uvozne dajatve v skladu s členom 23(1) ali členom 25(1) Uredbe (ES) št. 1186/2009; v nadaljevanju: uredba o oprostitvah; UL L 324, 10. 12. 2009). Uporaba SIAIS2 bo vplivala tudi na carinjenje hitrih pošiljk.

Možnosti carinjenja hitrih pošiljk

1. Sprostitev v prost promet z vložitvijo  običajne deklaracije v SIAIS2 z naborom podatkov H7 (za blago v vrednosti do 150 EUR)

a) Pošiljke, za katere je bil uvozni DDV plačan v okviru posebne uvozne ureditve (IOSS pošiljke):

  • v SIAIS2 se vloži deklaracija naborom podatkov H7,
  • IOSS številka je vpisana (IOSS številka se vpiše v podatkovni element PE3/40 z oznako FR5 in IOSS številko),
  • ob uvozu je blago oproščeno plačila carine v skladu s 23. členom uredbe o oprostitvah in plačila DDV v skladu s členom 143 (1) Direktiva Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455 in Direktivo Sveta (EU) 2019/1995 (direktiva o DDV) in 12. členom Pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (Uradni list RS, št. 102/2021), 
  • DDV se obračuna preko vložitve obračuna DDV v državi članici identifikacije v okviru posebne uvozne ureditve IOSS.

b) Pošiljke v vrednosti do 150 EUR, ki niso IOSS pošiljke:

  • v SIAIS2 se vloži deklaracija naborom podatkov H7, IOSS številka ni vpisana,
  • ob uvozu je blago oproščeno plačila carine v skladu s 23. členom uredbe o oprostitvah,
  • DDV se obračuna preko carinske deklaracije z naborom podatkov H7.

Z naborom podatkov H7 se lahko carinijo tudi pošiljke, ki jih fizične osebe pošiljajo fizičnim osebam. Te pošiljke so v skladu s 25. členom uredbe o oprostitvah oproščene plačila carine in 51/1/7 členom Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, z vsemi spremembami) oproščene plačila DDV.

2. Sprostitev v prost promet na podlagi dovoljenja za vpis v evidence deklaranta (v nadaljevanju: VED)

  • ob prispetju blaga imetnik dovoljenja VED pošlje obvestilo o predložitvi blaga carini (IE432B), blago se prepusti po poteku časovnika, v kolikor se carinski organ ne odloči za kontrolo;
  • po preteku obdobja, določenega v dovoljenju za VED, imetnik vloži dopolnilno deklaracijo tipa Z, z naborom podatkov H1, s katero se obračuna carinski dolg.

V okviru dovoljenja VED ni predvideno carinjenje IOSS pošiljk, ker ni mogoče preverjati veljavnosti IOSS številke.

3. Sprostitev v prost promet z vložitvijo običajne deklaracije v SIAIS2 z naborom podatkov H1

V tem primeru se v SIAIS2 vloži običajna deklaracija z naborom podatkov H1. Ureditev se lahko uporablja tudi v okviru posebne uvozne ureditve IOSS (tudi v tem primeru se podatek o IOSS številki vpiše v podatkovni element PE3/40 z oznako FR5 in IOSS številko). V nadaljevanju carinjenje poteka po ustaljenih postopkih.