Seznam upravičencev do MTD in oprostitve plačila PSV

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, omogoča upravičencem izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost. 37. člen tega zakona določa, da je izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, informacija javnega značaja in se objavi na spletnih straneh Finančne uprave Republike Slovenije.

Seznam upravičencev vsebuje podatek o upravičencu (davčna številka in naziv oziroma ime in priimek), obdobja, za katera se upravičencu izplačuje mesečni temeljni dohodek, ter obdobja, za katera se upravičence oprosti plačila prispevkov za socialno varnost. Znesek mesečnega temeljnega dohodka za marec 2020 znaša 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov.

Upravičencu, ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije do 10. maja 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije 10. junija 2020.

Upravičenci za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost so oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost za mesece marec (od 13. 3. do 31. 3.), april in maj 2020. Do oprostitve so upravičeni, če vložijo izjavo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo izjavo do konca aprila. Z novelo ZIUZEOP-A je bil rok za vložitev izjave za oprostitev prispevkov za meseca marec in april, podaljšan do 9. 5. 2020.

Seznam se ažurira po vsakem izplačilu mesečnega temeljnega dohodka. Če je na seznamu podatek, da je upravičenec prejel več izplačil za posamezen mesec, to pomeni, da je prejel najprej sorazmerni del mesečnega temeljnega dohodka, potem pa še preostanek do polne višine mesečnega temeljnega dohodka za posamezen mesec v skladu z novelo ZIUZEOP-A in ZIUOOPE.

Seznam upravičencev

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH