Seznam nepredlagateljev obračunov REK-1 in neplačnikov davkov FURS

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Namen objave je krepitev davčne kulture, izboljšanje plačilne discipline ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti.

Enoten seznam neplačnikov davkov Finančne uprave RS (FURS) je prvič objavljen 8. avgusta 2014. Pred tem sta Carinska uprava RS in Davčna uprava RS objavljali ločena seznama neplačnikov.

Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.

Seznam neplačnikov davkov je razvrščen v deset velikostnih razredov in bo mesečno objavljen na spletni strani FURS najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam bo z objavo novega seznama umaknjen s spletne strani.

Pravna podlaga za objavo seznama je v 20. členu Zakona o davčnem postopku, kjer je navedenih tudi več podrobnosti.

V primeru, da imajo javno objavljeni davčni zavezanci vprašanje glede navedenih podatkov, ga lahko naslovijo na elektronski naslov:
neplacniki.fu(at)gov.si

Po navodilih Informacijskega pooblaščenca je seznam neplačnikov oblikovan v formatu jpg, ki onemogoča indeksiranje podatkov. Seznam, ki vsebuje osebne podatke o neplačnikih – fizičnih osebah in dejanskih lastnikih pravnih oseb, je sestavljen iz več datotek, v katerih je objavljenih največ 50 dolžnikov.

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-106/19, Up-190/17, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 55/2022 odločilo, da se peti odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku razveljavi, kolikor določa, da se na seznamu neplačnikov objavijo tudi podatki o fizičnih osebah, ki so dejanski lastniki pravne osebe, ki je objavljena na seznamu neplačnikov davkov, postale po tem, ko je pravna oseba že imela zapadle neplačane davčne obveznosti v smislu drugega odstavka 20. člena istega zakona. V izogib kršitvi navedene odločbe in pravic dejanskih lastnikov, Finančna uprava ne bo objavljala seznama dejanskih lastnikov pravnih oseb neplačnikov, dokler ne bo vzpostavljena pravna podlaga za pridobivanje dodatnih podatkov od AJPES (dopolnitev Pravilnika o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb – neplačnikov) ter zagotovljena informacijska podpora, da se iz seznama izločijo dejanski lastniki, ki so to postali po tem, ko je pravna oseba že imela zapadle neplačane davčne obveznosti.        

Opozorilo Informacijskega pooblaščenca

Abecedni seznam - neplačniki fizične osebe z dejavnostjo

Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Namen objave je krepitev davčne kulture, izboljšanje plačilne discipline ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti.

Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, odloga in obročnega plačevanje in jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.

Seznam neplačnikov davkov je razvrščen v deset velikostnih razredov in bo mesečno objavljen na spletni strani FURS najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam bo z objavo novega seznama umaknjen s spletne strani.

Pravna podlaga za objavo seznama je v 20. členu Zakona o davčnem postopku, kjer je navedenih tudi več podrobnosti.

V primeru, da imajo javno objavljeni davčni zavezanci glede navedenih podatkov kakšno vprašanje, ga lahko naslovijo na elektronski naslov neplacniki.fu(at)gov.si.

Po navodilih Informacijskega pooblaščenca je seznam neplačnikov oblikovan v jpg formatu, ki onemogoča indeksiranje podatkov.

Abecedni seznam - neplačniki pravne osebe

Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Namen objave je krepitev davčne kulture, izboljšanje plačilne discipline ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti.

Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, odloga in obročnega plačevanje in jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.

Seznam bo na spletni strani FURS objavljen enkrat mesečno, najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam se bo z objavo novega seznama umaknil s spletnih strani.

Pravna podlaga za objavo seznama je v 20. členu Zakona o davčnem postopku, kjer je navedenih tudi več podrobnosti.

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-106/19, Up-190/17, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 55/2022 odločilo, da se peti odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku razveljavi, kolikor določa, da se na seznamu neplačnikov objavijo tudi podatki o fizičnih osebah, ki so dejanski lastniki pravne osebe, ki je objavljena na seznamu neplačnikov davkov, postale po tem, ko je pravna oseba že imela zapadle neplačane davčne obveznosti v smislu drugega odstavka 20. člena istega zakona. V izogib kršitvi navedene odločbe in pravic dejanskih lastnikov, Finančna uprava ne bo objavljala seznama dejanskih lastnikov pravnih oseb neplačnikov, dokler ne bo vzpostavljena pravna podlaga za pridobivanje dodatnih podatkov od AJPES (dopolnitev Pravilnika o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb – neplačnikov) ter zagotovljena informacijska podpora, da se iz seznama izločijo dejanski lastniki, ki so to postali po tem, ko je pravna oseba že imela zapadle neplačane davčne obveznosti.

V primeru, da imajo javno objavljeni davčni zavezanci glede navedenih podatkov kakšno vprašanje, ga lahko naslovijo na elektronski naslov neplacniki.fu(at)gov.si.

Po navodilih Informacijskega pooblaščenca je seznam neplačnikov oblikovan v jpg formatu, ki onemogoča indeksiranje podatkov.

Opozorilo in splošni pogoji uporabe ponovne uporabe informacije javnega značaja – seznam neplačnikov pravnih oseb

Datoteka primerna za ponovno uporabo informacij javnega značaja »Seznam neplačnikov pravnih oseb«.

Ponovna uporaba informacije javnega značaja je dovoljena pod naslednjimi posebnimi pogoji in omejitvami:

  • da uporabnik upošteva vsakokratna določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje sodnega registra, registra nematerializiranih vrednostnih papirjev ter poslovnega registra;
  • da uporabnik upošteva vsakokratna določila veljavnih predpisov glede varstva osebnih podatkov, zlasti glede povezovanja zbirk osebnih podatkov med seboj in z drugimi zbirkami podatkov;

Glede na navedeno zlasti ni dovoljeno omogočiti iskanja pravnih oseb s seznama neplačnikov po imenu, priimku ali drugem osebnem podatku člana vodenja, upravljanja ali nadzora ter fizičnih oseb, ki so lastniško, upravljavsko ali podobno udeležene v pravni osebi. Smiselna prepoved velja tudi za podobne metode, ki bi privedle do takšnega rezultata kot ga ima iskanje (filtriranje, označevanje (taging), ustvarjanje samostojnih ali samodejnih bližnjic, ipd.).

Davčni zavezanci, ki "so" v insolventnih postopkih (se je že začel postopek stečaja ali prisilne poravnave)

Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Namen objave je krepitev davčne kulture, izboljšanje plačilne discipline ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti.

Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.

Seznam, ki je v skladu z zakonom razdeljen po posameznih razredih, v odvisnosti od višine zapadlih neplačanih davčnih obveznosti, bo na spletni strani FURS objavljen enkrat mesečno, najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam se bo z objavo novega seznama umaknil s spletnih strani.

Pravna podlaga za objavo seznama je v 20. členu Zakona o davčnem postopku, kjer je navedenih tudi več podrobnosti.

V primeru, da imajo javno objavljeni davčni zavezanci glede navedenih podatkov kakšno vprašanje, ga lahko naslovijo na elektronski naslov neplacniki.fu(at)gov.si.

Po navodilih Informacijskega pooblaščenca je seznam neplačnikov oblikovan v jpg formatu, ki onemogoča indeksiranje podatkov. Seznam, ki vsebuje osebne podatke o neplačnikih – fizičnih osebah, je sestavljen iz večjega števila datotek, na katerih je objavljenih največ 50 dolžnikov.

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-106/19, Up-190/17, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 55/2022 odločilo, da se peti odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku razveljavi, kolikor določa, da se na seznamu neplačnikov objavijo tudi podatki o fizičnih osebah, ki so dejanski lastniki pravne osebe, ki je objavljena na seznamu neplačnikov davkov, postale po tem, ko je pravna oseba že imela zapadle neplačane davčne obveznosti v smislu drugega odstavka 20. člena istega zakona. V izogib kršitvi navedene odločbe in pravic dejanskih lastnikov, Finančna uprava ne bo objavljala seznama dejanskih lastnikov pravnih oseb neplačnikov, dokler ne bo vzpostavljena pravna podlaga za pridobivanje dodatnih podatkov od AJPES (dopolnitev Pravilnika o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb – neplačnikov) ter zagotovljena informacijska podpora, da se iz seznama izločijo dejanski lastniki, ki so to postali po tem, ko je pravna oseba že imela zapadle neplačane davčne obveznosti.

Seznam davčnih zavezancev, ki so bili na seznam neplačnikov uvrščeni neupravičeno

V nadaljevanju objavljamo tudi posebno opozorilo informacijskega pooblaščenca:

Obiskovalce spletnih strani, na katerih so objavljeni osebni podatki o neplačnikih – fizičnih osebah in dejanskih lastnikih pravnih oseb iz 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS št. 13/2011-UPB4, 32/2012, 94/2012, v nadaljevanju ZDavP-2) opozarjamo, da s temi podatki ni dovoljeno vzpostavljati novih zbirk osebnih podatkov, prav tako pa objavljenih podatkov tudi ni dovoljeno vnašati v že obstoječe zbirke osebnih podatkov. Takšno ravnanje bi pomenilo kršitev določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) - prekršek po 1. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1. Več o tem je navedeno v Opozorilu Informacijskega pooblaščenca.

Davčni zavezanci, ki "niso" v insolventnih postopkih (niso v postopku stečaja ali prisilne poravnave)

Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Namen objave je krepitev davčne kulture, izboljšanje plačilne discipline ter povečanje prostovoljnega, pravilnega in pravočasnega obračunavanja in plačevanja davčnih obveznosti.

Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.

Seznam, ki je v skladu z zakonom razdeljen po posameznih razredih, v odvisnosti od višine zapadlih neplačanih davčnih obveznosti, bo na spletni strani FURS objavljen enkrat mesečno, najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam se bo z objavo novega seznama umaknil s spletnih strani.

Pravna podlaga za objavo seznama je v 20. členu Zakona o davčnem postopku, kjer je navedenih tudi več podrobnosti.

V primeru, da imajo javno objavljeni davčni zavezanci glede navedenih podatkov kakšno vprašanje, ga lahko naslovijo na elektronski naslov neplacniki.fu(at)gov.si.

Po navodilih Informacijskega pooblaščenca je seznam neplačnikov oblikovan v jpg formatu, ki onemogoča indeksiranje podatkov. Seznam, ki vsebuje osebne podatke o neplačnikih – fizičnih osebah, je sestavljen iz večjega števila datotek, na katerih je objavljenih največ 50 dolžnikov.

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-106/19, Up-190/17, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 55/2022 odločilo, da se peti odstavek 20. člena Zakona o davčnem postopku razveljavi, kolikor določa, da se na seznamu neplačnikov objavijo tudi podatki o fizičnih osebah, ki so dejanski lastniki pravne osebe, ki je objavljena na seznamu neplačnikov davkov, postale po tem, ko je pravna oseba že imela zapadle neplačane davčne obveznosti v smislu drugega odstavka 20. člena istega zakona. V izogib kršitvi navedene odločbe in pravic dejanskih lastnikov, Finančna uprava ne bo objavljala seznama dejanskih lastnikov pravnih oseb neplačnikov, dokler ne bo vzpostavljena pravna podlaga za pridobivanje dodatnih podatkov od AJPES (dopolnitev Pravilnika o rokih in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za pripravo seznama pravnih oseb – neplačnikov) ter zagotovljena informacijska podpora, da se iz seznama izločijo dejanski lastniki, ki so to postali po tem, ko je pravna oseba že imela zapadle neplačane davčne obveznosti.

Seznam davčnih zavezancev, ki so bili na seznam neplačnikov uvrščeni neupravičeno

V nadaljevanju objavljamo tudi posebno opozorilo informacijskega pooblaščenca:

Obiskovalce spletnih strani, na katerih so objavljeni osebni podatki o neplačnikih – fizičnih osebah in dejanskih lastnikih pravnih oseb iz 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS št. 13/2011-UPB4, 32/2012, 94/2012, v nadaljevanju ZDavP-2) opozarjamo, da s temi podatki ni dovoljeno vzpostavljati novih zbirk osebnih podatkov, prav tako pa objavljenih podatkov tudi ni dovoljeno vnašati v že obstoječe zbirke osebnih podatkov. Takšno ravnanje bi pomenilo kršitev določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) - prekršek po 1. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1. Več o tem je navedeno v Opozorilu Informacijskega pooblaščenca.

Seznam nepredlagateljev obračunov

Seznam zavezancev za davek, ki davčnemu organu do 25. dne v mesecu pred mesecem razkritja niso predložili obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače za predpretekli mesec (REK obrazec).

Namen zakonodajalca je, da se z javno objavo zavezancev za davek, ki ne predlagajo obračunov davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače v rokih, krepi davčno kulturo, izboljša plačilno disciplino ter spodbuja k prostovoljnemu, pravilnemu in pravočasnemu obračunavanju in plačevanju davčnih obveznosti.

Ažurirani seznam bo na spletni strani FURS objavljen enkrat mesečno, najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam se bo z objavo novega seznama umaknil s spletnih strani.

Pravna podlaga za objavo seznama je v 20. členu Zakona o davčnem postopku, kjer je navedenih tudi več podrobnosti.

V primeru, da imajo javno objavljeni davčni zavezanci glede navedenih podatkov kakšno vprašanje, se lahko obrnejo na svoj pristojni finančni urad.

Nepredlagatelji - prenesi tabelo XML (desni klik > Shrani cilj kot...).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH