Vpis v davčni register in davčna številka

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Davčni register je enotna, z drugim evidencami povezana, informatizirana zbirka podatkov o zavezancih. Na podlagi Zakona o finančni upravi (ZFU) ga vodi in upravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Vzpostavljen je bil konec leta 1996 na podlagi davčne številke in drugih podatkov, ki so določeni z ZFU.

V davčni register se vpišejo:

  • subjekti vpisa v sodni register,
  • fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • fizične osebe z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v drug register oziroma drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije in niso osebe iz prve ali četrte alinee (subjekti vpisa v sodni register ali samostojni podjetniki),
  • pravne in fizične osebe, ki nimajo sedeža ali druge registrirane oblike v Republiki Sloveniji in opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije,
  • združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti,
  • neposredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna,
  • osebe, ki niso zajete v prejšnjih alineah.

Vpis v davčni register se izvede na podlagi prijave za vpis v davčni register oziroma po uradni dolžnosti. Ob vpisu v davčni register se subjektu vpisa dodeli davčna številka.

Davčna številka je identifikacijski znak, ki se dodeli davčnemu zavezancu in se uporablja v zvezi z vsemi davki. Uporablja se za enotno opredelitev in povezavo podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi davčni organ. Je osemmestna, naključno izbrana številka, kontrolirana po modulu 11 (prvih sedem mest je naključno izbranih, osma pa je kontrolna številka). Z zakonom o obdavčenju se lahko določi, da se davčni številki dodajo dodatne črkovne ali številčne oznake (tako je npr. identifikacijska številka za DDV – davčna številka s predpono SI). Določbe glede uporabe davčne številke veljajo tudi za takšno dopolnjeno številko.

Davčna številka se dodeli tudi osebi, ki ni davčni zavezanec, kadar je potrebna v davčnem postopku.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH