Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Trošarine (ZTro-1)

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Trošarine (ZTro-1)

Spremembe v aplikaciji SIEMCS

V aplikacijo SIEMCS bodo v četrtek 13. 2. 2020 vključene novosti, ki se nanašajo na spremembe informacijskega sistema EMCS v vseh državah članicah.

Glavne spremembe se nanašajo na uvedbo novih podatkovnih elementov, ki jih lahko v elektronski trošarinski dokument vpiše pošiljatelj in spremenjeno funkcijo ročnega zaključevanja, ki jo lahko v primeru nezaključenega gibanja uporabijo nadzorni organi v skladu z 28. členom Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS.

Pravno podlago za uvedbo sprememb predstavlja sledeča zakonodaja:

  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2221 z dne 12. decembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 612/2013 v zvezi s podatki, evidentiranimi v sporočilih v zvezi z vpisom gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč v nacionalne evidence in v centralno evidenco;
  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2222 z dne 12. decembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi s podatki, ki se predložijo v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine;
  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2223 z dne 13. decembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/323 v zvezi s podatki, potrebnimi za dokumente za medsebojno upravno pomoč, ki se uporabljajo za izmenjavo informacij glede trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine.

Novi podatkovni elementi v elektronskem trošarinskem dokumentu

Novi podatkovni elementi so dodani v skupinah podatkov »Dokument potrdilo« in »Tovorek«. V skupini podatkov »Dokument potrdilo« sta po novem dodana neobvezna podatkovna elementa „Vrsta dokumenta“ in „Sklic dokumenta“. Do sedaj namreč v elektronskem trošarinskem dokumentu ni bilo standardiziranega načina sklicevanja na priloge v elektronski ali papirni obliki, kar pomeni, da iskanje povezave med elektronskim trošarinskim dokumentom in prilogo ni bilo jasno in ga je bilo treba izvesti ročno.

V skupino podatkov »Tovorek« je bil dodan nov podatkovni element »Odpremne oznake«, ki se obvezno uporablja za sklicevanje na ustrezno skupino tovorkov, kadar je v podatkovnem elementu »Število tovorkov« vpisana vrednost »nič«. Sistem do uvedbe spremembe pri predložitvi elektronskega trošarinskega dokumenta v podatkovnem elementu »Število tovorkov« ni dovoljeval vpisa vrednosti »nič«. Navedba vrednosti »nič« je smiselna kadar je blago iz dveh ali več zapisov vključeno v isto skupino tovorkov. V tem redkem primeru, mora biti v prvem zapisu navedeno dejansko število tovorkov, naslednji zapis pa mora za število tovorkov vsebovati vrednost »nič«.

Funkcija ročnega zaključevanja

Funkcija ročnega zaključevanja je bila dopolnjena z dodatnimi podatki, ki se nanašajo na prejem pošiljke in možnostjo dodajanja prilog. Spremenjena je bila na način, da lahko namembna država članica v EMCS pošlje odpremni državi članici zahtevek za ročno zaključevanje, odpremna država članica pa se odloči ali bo gibanje ročno zaključila. Kadar odpremna država ročno zaključi gibanje, sta pošiljatelj in prejemnik o tem obveščena v EMCS. Funkcijo ročnega zaključevanja v Sloveniji uporablja nadzorni urad nad pošiljateljem v povezavi z 42. členom ZTro-1.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

V Republiki Sloveniji je obdavčevanje trošarinskih izdelkov – alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije urejeno z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1), ki je bil dne 1. 7. 2016 objavljen v Uradnem listu RS številka 47/2016. Zakon se je začel uporabljati 1. avgusta 2016, ko se je prenehal uporabljati star Zakon o trošarinah (ZTro), ki se je s spremembami in dopolnitvami uporabljal od 1. 7. 1999. Trošarina je oblika davka na porabo. Sistem nadzora nad gibanjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov ter pobiranjem trošarin torej ureja Zakon o trošarinah s podzakonskimi akti. S tem zakonom je Slovenija uredila obdavčevanje izdelkov, proizvedenih na območju Slovenije in uvoženih s tujih davčnih območij na slovensko davčno območje. Z vstopom Slovenije v EU se je sistem nadgradil, tako da je usklajen s pravnim redom EU na področju harmoniziranih trošarin. Z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1) so bile na področju poslovanja s trošarinskimi izdelki uvedene posodobitve, vsebinska prenova obstoječe zakonodaje, uskladitev določb z evropskimi direktivami in odprava administrativnih ovir ter nejasnosti, ki so se pokazale pri izvajanju predpisa v praksi.

Podrobnejši opisi

Prijava

Trošarinski izdelki

Dovoljenja

Obračunavanje in zavarovanje, oprostitve

Vračilo trošarine

Gibanje trošarinskih izdelkov

Informacijski sistemi

Publikacije

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba Komisije (ES) št. 684/2009, z dne 24. julija 2009, o izvajanju Direktive Sveta  2008/118/ES v zvezi z računalniškimi  postopki za gibanje trošarinskega blaga z  odlogom plačila trošarine
  • Uredba Sveta (EU) št. 389/2012, z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 612/2013, z dne 25. junija 2013 o delovanju evidence gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč, z njimi povezanih statističnih podatkih in poročanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin

Direktive

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Odredbe