Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Trošarine (ZTro-1)

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Trošarine (ZTro-1)

Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobno prodajne cene cigaret

Na podlagi devetega odstavka 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju ZTro-1) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za cigarete ali drobno rezani  tobak zviša drobnoprodajna cena (DPC).

Zaradi navedenega so osebe, ki imajo cigarete ali drobno rezani tobak  na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne na dan pred zvišanjem DPC za cigarete ali drobno rezani tobak, ki jih imajo na zalogi, opraviti popis ter davčnemu organu predložiti zapisnik o popisu ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret se uporablja obrazec »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete«. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu.

Obračun trošarine iz zgornjega odstavka se davčnemu organu ne predloži, če je znesek trošarine, ki bi jo bilo treba obračunati, nižji od 10 evrov. V tem primeru se v zapisniku o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (v nadaljevanju obrazec TRO-RAZ) navede, da je znesek trošarine nižji od 10 evrov.

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 2. 4. 2020 zvišale cene nekaterih cigaret znamk Benson&Hedges, Memphis in Meine Sorte.

Glede na to, da se bodo DPC navedenih cigaret spremenile 2. 4. 2020, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 1. 4. 2020 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti zapisnik o popisu cigaret, ki se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (v nadaljevanju TRO-RAZ), do 16. 4. 2020. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je enak ali višji od 10 evrov, je potrebno poravnati do 1. 6. 2020.

Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. SI56011009991000033 – Prehodni carinski podračun – proračun države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi referenco na izbrano dajatev v obliki: SI19 davčna številka - 08656.

Za lažjo izvedbo popisa in izpolnjevanje obrazca TRO-RAZ in s tem izračuna obveznosti za plačilo je na spodnji povezavi na voljo pripomoček, s pomočjo katerega se podatek o količinah cigaret na zalogi, prenese v obrazec TRO-RAZ v informacijskem sistemu E-TROD. Preko informacijskega sistema ETROD, ki se nahaja na portalu eCarina se davčnemu organu predloži obrazec TRO-RAZ. Za pomoč pri predložitvi obrazca TRO-RAZ preko informacijskega sistema E-TROD prilagamo navodila, medtem ko so vam vse informacije v zvezi z dostopom do informacijskega sistema E-TROD dosegljive v podrobnejšem opisu ETROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam.

Pripomoček za obračun razlike trošarine z dne 1. 4. 2020

Uporabniška navodila - priročnik TRO-RAZ

nazaj nadaljuj na strani

Opis

V Republiki Sloveniji je obdavčevanje trošarinskih izdelkov – alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije urejeno z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1), ki je bil dne 1. 7. 2016 objavljen v Uradnem listu RS številka 47/2016. Zakon se je začel uporabljati 1. avgusta 2016, ko se je prenehal uporabljati star Zakon o trošarinah (ZTro), ki se je s spremembami in dopolnitvami uporabljal od 1. 7. 1999. Trošarina je oblika davka na porabo. Sistem nadzora nad gibanjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov ter pobiranjem trošarin torej ureja Zakon o trošarinah s podzakonskimi akti. S tem zakonom je Slovenija uredila obdavčevanje izdelkov, proizvedenih na območju Slovenije in uvoženih s tujih davčnih območij na slovensko davčno območje. Z vstopom Slovenije v EU se je sistem nadgradil, tako da je usklajen s pravnim redom EU na področju harmoniziranih trošarin. Z novim Zakonom o trošarinah (ZTro-1) so bile na področju poslovanja s trošarinskimi izdelki uvedene posodobitve, vsebinska prenova obstoječe zakonodaje, uskladitev določb z evropskimi direktivami in odprava administrativnih ovir ter nejasnosti, ki so se pokazale pri izvajanju predpisa v praksi.

Podrobnejši opisi

Prijava

Trošarinski izdelki

Dovoljenja

Obračunavanje in zavarovanje, oprostitve

Vračilo trošarine

Gibanje trošarinskih izdelkov

Informacijski sistemi

Publikacije

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba Komisije (ES) št. 684/2009, z dne 24. julija 2009, o izvajanju Direktive Sveta  2008/118/ES v zvezi z računalniškimi  postopki za gibanje trošarinskega blaga z  odlogom plačila trošarine
  • Uredba Sveta (EU) št. 389/2012, z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 612/2013, z dne 25. junija 2013 o delovanju evidence gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč, z njimi povezanih statističnih podatkih in poročanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin

Direktive

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Odredbe