Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Okoljske dajatve

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Nova uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme

Dne 1. 1. 2019 je začela veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu: uredba), na podlagi katere je prenehala veljati prej veljavna uredba.

Bistvene spremembe so navedene v nadaljevanju.

Nove priloge uredbe

Dodana je nova priloga 1 uredbe, v kateri so v točki I. določeni razredi električne in elektronske opreme (EEO) ter prenosnih baterij in akumulatorjev (PBA), za katere se plačuje okoljska dajatev. Za uvrščanje EEO in PBA v razrede iz I. točke se uporablja okvirni seznam EEO in PBA iz II. točke te priloge. Ministrstvo za okolje in prostor bo na svojih spletnih straneh objavilo podrobnejši seznam EEO in PBA, ki bo vseboval tarifne oznake kombinirane nomenklature in razrede posamezne tarifne oznake EEO in PBA.

V prilogi 2 uredbe je določeno število enot obremenitve za razrede EEO in PBA. EEO se na podlagi uredbe od 1. 1. 2019 uvršča v 6 razredov.

Nova opredelitev zavezancev za plačilo okoljske dajatve

Kot zavezanca za plačilo okoljske dajatve sta določena proizvajalec in pooblaščeni zastopnik proizvajalca.

V skladu z uredbo je proizvajalec EEO pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo prek svetovnega spleta, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov:

 • sedež v RS in proizvaja EEO pod svojim imenom ali blagovno znamko ali je EEO zasnoval ali izdelal in jo nato trži pod svojim imenom ali blagovno znamko na ozemlju RS,
 • sedež v RS in na ozemlju RS pod svojim imenom ali blagovno znamko preprodaja EEO, ki so jo proizvedli drugi dobavitelji. Preprodajalec ne šteje za proizvajalca, če je na EEO vidna blagovna znamka proizvajalca, kot je določena v prejšnji alineji,
 • sedež v RS in v okviru dejavnosti daje na trg v RS EEO iz tretje države ali druge države članice EU oziroma
 • pridobi EEO v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav in jo zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik;

Proizvajalec PBA je:

 • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne glede na uporabljeno metodo prodaje, vključno s prodajo preko svetovnega spleta, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov, na ozemlju RS zaradi izvajanja svoje dejavnosti daje prvič v promet PBA, vključno s tistimi, ki so vgrajeni v naprave,
 • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlju RS daje prvič v promet PBA, pridobljene v drugih državah članicah EU, uvožene iz tretjih držav ali proizvedene na ozemlju RS, vključno s tistimi BA, ki so vgrajeni v naprave, oziroma
 • oseba, ki pridobi PBA v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav in jih zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi kot končni uporabnik.

Pooblaščeni zastopnik proizvajalca je zastopnik proizvajalca iz 18. člena Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE).

Osebam, ki so prijavili dejavnost na podlagi prej veljavne uredbe ni treba prijaviti dejavnost.

Obstoječi pooblaščeni zastopniki morajo prijaviti začetek dejavnosti do 31. 3. 2019.

Sprememba obrazcev za prijavo dejavnosti, obračun in zahtevka za vračilo

Obrazci niso v prilogi uredbe. Obrazce bo predvidoma januarja 2019 pripravila Finančna uprava Republike Slovenije in jih objavila na spletni strani.

Proizvajalcem EEO s sedežem v RS od 1. 1. 2019 ni treba več poročati podatke o iznosu EEO v druge države EU.

Do roka za predložitev obračuna bo spremenjen tudi obračun v informacijskem sistemu E-TROD.

Novi obrazec bo objavljen na naši spletni strani.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Finančna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor nad izvajanjem osmih uredb o okoljskih dajatvah, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi 112. in 113. člena Zakona o varstvu okolja. Okoljske dajatve so nacionalne dajatve (na ravni EU niso harmonizirane). Zavezanci oziroma plačniki okoljskih dajatev so osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.

Posamezna uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve, blago, za katerega se plačuje okoljska dajatev, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja.

Glavne obveznosti zavezancev oziroma plačnikov okoljskih dajatev so:

 • prijava dejavnosti,
 • vodenje evidenc po trenutku nastanka obveznosti za obračun,
 • predložitev obračunov krajevno pristojnim finančnim uradom,
 • plačilo okoljske dajatve.

Trenutno se v Republiki Sloveniji plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje:

 • zraka z emisijo ogljikovega dioksida;
 • okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže;
 • okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
 • okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum;
 • okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin;
 • okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
 • okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo okoljskih dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov se določi glede na občino sedeža plačnika okoljske dajatve. Pristojnost finančnih uradov je določena v Uredbi o določitvi finančnih uradov v Republiki Sloveniji.

Pristojni finančni uradi glede na občino sedeža zavezanca za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov

Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo okoljske dajatve zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, hlapnih organskih spojin, zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, odpadne embalaže, odpadne električne in elektronske opreme in izrabljenih gum je Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice.