Davek od prometa zavarovalnih poslov

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Obveznost obračunavanja in plačevanja davka od prometa zavarovalnih poslov je določena z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov, ki določa, kaj so zavarovalni posli, zavezance za ta davek, osnovo za obračun davka, davčno stopnjo in oprostitve.

Davčni zavezanec za davek od zavarovalnih poslov je zavarovalnica in druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije. Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem oziroma življenjskem zavarovanju.

Davek od zavarovalnih poslov, opravljenih od vključno 1. 1. 2015 dalje, se plačuje po stopnji 8,5 % od davčne osnove. Od zavarovalnih poslov, opravljenih do 1. 1. 2015, se je davek od zavarovalnih poslov plačeval po stopnji 6,5 %.

Davčna osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov je premija oz. prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe. V osnovo se všteva tudi udeležba na dobičku, ki se pripiše zavarovalni vsoti.

Glede na način ugotavljanja in plačevanja davčne obveznosti se davek od prometa zavarovalnih poslov uvršča med obvezne dajatve, za katere velja načelo samoobdavčitve. To pomeni, da je davčni zavezanec dolžan sam sestaviti in predložiti davčni obračun ter plačati obračunani davek. Obračun mora davčni zavezanec predložiti v elektronski obliki prek sistema eDavki.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH