Davek na finančne storitve

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Davek na finančne storitve je bil uveden z Zakonom o davku na finančne storitve (ZDFS), objavljenim v Uradnem listu RS št. 94/12 z dne 10. 12. 2012. Davčni zavezanci so morali prvič obračunati davek po tem zakonu za mesec marec 2013. Vsebina in oblika obrazca za obračun davka na finančne storitve ter način njegovega izpolnjevanja je določen s Pravilnikom o obračunu davka na finančne storitve.

Razlog za uvedbo tega davka je bil, da se z obdavčitvijo finančnih storitev doseže enakomernejša obdavčitev finančnega sektorja v primerjavi z drugimi gospodarskimi sektorji, ki so bili že obremenjeni s posrednimi davki, ter zagotoviti dodatna sredstva za financiranje javne porabe.

ZDFS je tako uvedel obveznost plačevanja davka na finančne storitve, po katerem so predmet obdavčitve finančne storitve, ki so oproščene plačila DDV, z nekaj izjemami, ter storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov.

Davčni zavezanci za plačilo davka na finančne storitve (DFS) so vse osebe, ki na območju Slovenije opravljajo finančne storitve, za katere je po zakonu predvidena obdavčitev. Tako so zavezanci za DFS npr. banke, druge finančne institucije in druge osebe, ki izvajajo finančne storitve, vključno s podružnicami tujih bank in poslovnimi enotami tujih pravnih oseb v RS ter vključno s tistimi tujimi osebami, ki po zakonu lahko opravljajo finančne storitve neposredno.

ZDFS predvideva tudi oprostitve plačila DFS za določene finančne storitve, in sicer za storitve, ki so obdavčene z DDV in davkom od prometa zavarovalnih poslov ter za finančne storitve, ki jih opravijo določeni subjekti.

DFS je transakcijski davek, zato se obračunava od opravljenih storitev. Nastanek davčne obveznosti je predviden v trenutku, ko je finančna storitev opravljena, finančna storitev pa se šteje za opravljeno takrat, ko je zanjo plačana provizija.

Davčno osnovo za plačilo davka predstavlja nadomestilo (provizija), ki jo je davčni zavezanec prejel kot plačilo v zvezi z opravljenimi finančnimi storitvami. Praviloma se v praksi takšne provizije opredeljujejo kot nadomestila, provizije, opravnine ali stroški. Davčno obdobje je koledarski mesec.

Ob uveljavitvi ZDFS je bila določena davčna stopnja v višini 6,5 odstotka od davčne osnove, ki pa se je s 1. 1. 2015 spremenila in je 8,5 odstotka od davčne osnove.

NI NOVIC

PREBIVALCI - fizične osebe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo

PODJETJA - pravne osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH