Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

Opis

Obveznost obračunavanja in plačevanja davka na bilančno vosto bank in hranilnic je določena z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23).

Zavezanec za plačilo davka na bilančno vsoto bank in hranilnic je banka in hranilnica, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev in podružnica (ali poslovna enota) banke in hranilnice s sedežem v EU, če je ta upravičena na območju RS opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve prek podružnice (ali neposredno). Zavezanec je tudi banka in hranilnica tretje države, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev podružnice.

Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic se obračuna in plača za koledarska leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028.

Osnova za davek je vrednost vseh sredstev v izkazu finančnega položaja (t.i. bilančna vsota) zavezanca, izračunana kot povprečje vrednosti stanj na vsak zadnji dan meseca v davčnem obdobju. Če zavezanec posluje preko podružnice je osnova za davek bilančna vsota podružnice, v primeru poslovne enote pa sorazmerni del bilančne vsote zavezanca, določen glede na sorazmerni del prihodkov, ki so ustvarjeni v RS. Davek se lahko zmanjša za znesek donacij v denarju za namen odprave posledic plazov in poplav, ki je bil plačan na posebno namensko donacijsko postavko državnega proračuna in za znesek razlike med zneskom DDPO po stopnji iz 64. člena ZORZFS in zneskom davka po stopnji iz 60. člena ZDDPO-2 za preteklo davčno obdobje, pri čemer so zmanjšanja dovoljena največ do višine davka. Davčna obveznost ne sme presegati 30 % dobička iz rednega poslovanja pred pripoznanjem odhodka iz naslova tega davka za posamezno davčno obdobje.

Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic se plačuje po stopnji 0,2 % od osnove.

Zavezanec sam obračuna davek. Davčni obračun za preteklo davčno obdobje predloži do 31. marca tekočega leta. Obračun mora zavezanec predložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki. Zavezanec mora davek plačati v 30 dneh po predložitvi obračuna davka.

MENI
SKRIJ
NA VRH