Živila neživalskega izvora

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Živilo neživalskega izvora (rastlinskega izvora) je vsaka snov ali izdelek v predelani, delno predelani ali nepredelani obliki, ki je namenjen prehrani ali se zanj smiselno pričakuje, da ga bodo uživali ljudje (hrana rastlinskega izvora).

Uvoznik mora kot nosilec živilske dejavnosti zagotoviti, da so izpolnjene vse predpisane zahteve glede varnosti, higiene, kakovosti in označevanja živil, ki jih uvaža z namenom trženja v EU.

Pristojni organ za področje živil neživalskega izvora je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR), razen za prehranska dopolnila in živila za posebne skupine, ki so v pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, ki je organ v sestavi Ministrstva za zdravje.

Carinski organ izvaja splošni nadzor živil neživalskega izvora, ki so pod nadzorom UVHVVR, pred sprostitvijo v prost promet v Republiki Sloveniji. Pristojen je za dokumentacijske in identifikacijske preglede, ki se izvajajo naključno oziroma na podlagi ocene tveganja. V primeru izvajanja letnega programa vzorčenja s strani UVHVVR ali pri pregledu ugotovljenih neskladjih obvesti pristojni območni urad UVHVVR.

V prilogi I uredbe 669/2009 so navedena živila neživalskega izvora iz določenih držav, ki spadajo pod poostreni nadzor glede varnosti živil. Ta priloga se večkrat letno spremeni. Tovrstne pošiljke je treba prijaviti pristojnemu inšpektorju UVHVVR na predpisanem obrazcu (CED) na prvi mejni vstopni točki EU. Poleg živil, ki so pod poostrenim nadzorom, so v povezavi z uredbo 178/2002 zaradi novih tveganj za zdravje predpisani še nujni ukrepi za določene rastlinske proizvode, gobe in druga živila. Tudi te pošiljke je treba prijaviti pristojnemu inšpektorju UVHVVR na predpisanem obrazcu (CED ali drugem predpisanem obrazcu) na prvi mejni vstopni točki EU. Preverjanje živil neživalskega izvora, ki sodijo pod poostreni nadzor in nujne ukrepe, se lahko pred sprostitvijo v prost promet opravi tudi na pooblaščenem uvoznem mestu v notranjosti.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 28. januarja 2002, o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane
  • Uredba Komisije (ES) št. 669/2009, z dne 24 julija 2009, o izvajanju uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi odločbe 2006/504/ES
  • Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 29. aprila 2004, o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali
  • Uredba Komisije (EU) št. 211/2013, z dne 11. marca 2013, o zahtevah za certificiranje za uvoz v Unijo kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov
  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 208/2013, z dne 11. marca 2013, o zahtevah glede sledljivosti za kalčke in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH