Živali in živalski proizvodi

Opis

Z veterinarskim nadzorom, ki se izvaja na mejah EU, se zagotavlja, da so žive živali in proizvodi živalskega izvora, ki vstopajo v EU, varni in izpolnjujejo predpisane uvozne pogoje. Pod nadzorom so tudi nekateri rastlinski proizvodi (seno in slama), s katerimi se lahko prenašajo kužne in nalezljive živalske bolezni. Nad temi pošiljkami se zato izvedejo predpisane kontrole že ob vstopu v EU, na tako imenovanih mejnih kontrolnih točkah.

Pošiljke živih živali in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav se pregledajo v skladu z zahtevami Direktive Sveta 91/496/EGS o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS, in Direktive Sveta 97/78/ES o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav. Veterinarski pregled vključuje najmanj pregled dokumentov, ki spremljajo pošiljko, lahko pa se preverja tudi skladnost med dokumenti in blagom in izvede fizični pregled blaga, vključno z vzorčenjem in laboratorijskimi preiskavami. Seznam živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z navedenima direktivama, je določen v Odločbi Komisije 2007/275/ES.

Po pregledu pošiljke izda uradni veterinar izda potrdilo o opravljenem pregledu – skupni veterinarski vstopni dokument (SVVD). SVVD za živali in SVVD za proizvode morata biti izdana na obrazcih, ki sta skladna z vzorcema, določenima v Uredbi Komisije (ES) št. 282/2004 in Uredbi Komisije (ES) št. 136/2004.

Za izvajanje veterinarskih pregledov pošiljk živih živali in proizvodov živalskega izvora ob njihovem vnosu v EU so v Sloveniji pristojni uradni veterinarji Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pregledi se lahko opravijo na mejnih kontrolnih točkah na letališču Brnik in v luki Koper. Carinski organ lahko sprosti pošiljke, za katere je obvezen veterinarski pregled, z mejnega prehoda šele po opravljenem pregledu na podlagi izdanega SVVD. Izbrani carinski postopek  mora biti skladen s pogoji, določenimi v SVVD.

Za opravljanje nadzora nad netrgovskimi premiki hišnih živali iz tretjih držav in nadzora pri vnosu osebnih pošiljk živil živalskega izvora v potniškem in poštnem prometu so pristojni carinski organi.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Odločbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH