Živali in živalski proizvodi

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Z veterinarskim nadzorom, ki se izvaja na mejah EU, se zagotavlja, da so žive živali in proizvodi živalskega izvora, ki vstopajo v EU, varni in izpolnjujejo predpisane uvozne pogoje. Pod nadzorom so tudi nekateri sestavljeni in rastlinski proizvodi (seno in slama), s katerimi se lahko prenašajo nevarne živalske bolezni. Nad temi pošiljkami se zato izvedejo predpisane kontrole že ob vstopu v EU, na tako imenovanih mejnih kontrolnih točkah.

Uradni nadzor pošiljk živali in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav izvaja v skladu z določbami  Uredbe (EU) 2017/625 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ki jo dopolnjujejo številni izvedbeni in delegirani akti. Seznam živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z navedeno uredbo, je določen v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/632 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625 glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, sestavljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2007 in Odločbe Komisije 2007/275/ES.

Po pregledu pošiljke izda uradni veterinar v informacijskem sistemu TRACES NT potrdilo o opravljenem pregledu – skupni zdravstveni  vstopni dokument (SZVD, angl. CHED). Glede na kategorijo pošiljk se SZVD izda v različnih oblikah - za živali SZVD-A in za proizvode SZVD-P. Obrazci SZVD so določeni v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/1715 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC).

Za izvajanje veterinarskih pregledov pošiljk živih živali in proizvodov živalskega izvora ob njihovem vnosu v EU so v Sloveniji pristojni uradni veterinarji Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pregledi se lahko opravijo na mejnih kontrolnih točkah na letališču Brnik in v luki Koper. Seznami odobrenih mejnih kontrolnih točk in kontrolnih točk za različne kategorije blaga, v Republiki Sloveniji, so objavljeni na spletni strani UVHVVR.

Predložitev SZVD carinskim organom se zahteva ob predložitvi zadevnega blaga v carinski postopek, vključno z vstopom ali obravnavo v prostih ali carinskih skladiščih ali prostih conah. Predložitve blaga v drug carinski postopek, kot je odobren s strani pristojnih organov mejne kontrolne točke, carinski organi ne dovolijo. V primeru nepredložitve SZVD ali suma drugih neskladnosti pošiljke z veterinarskimi predpisi carinski organi pošiljko zadržijo in obvestijo pristojne organe.

Odstopanja glede nekaterih kategorij živali in blaga, ki so izvzete iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, nadzora osebne prtljage potnikov ter blaga v majhnih pošiljkah, ki se pošilja fizičnim osebam in ni namenjeno dajanju na trg, so opredeljena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2122. Za opravljanje nadzora pri vnosu osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v potniškem in poštnem prometu ter nadzora nad netrgovskimi premiki hišnih živali iz tretjih držav so pristojni carinski organi. Podrobnejše informacije glede vnosa osebnih pošiljk proizvodov živalske izvora in potovanj s hišnimi ljubljenčki so objavljene na spletni strani UVHVVR.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

 • Uredba (ES) št. 178/2002, z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, z vsemi spremembami
 • Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru), z vsemi spremembami
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 20019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC), z vsemi spremembami
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2130 z dne 25. novembra 2019 o določitvi podrobnih pravil o postopkih, ki jih je treba izvajati med dokumentacijskimi, identifikacijskimi in fizičnimi pregledi živali in blaga, nad katerimi se izvaja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, ter po njih
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/632 z dne 13. aprila 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, sestavljenih proizvodov ter sena in slame, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2007 in Odločbe Komisije 2007/275/ES, z vsemi spremembami
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/630 z dne 16. februarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih kategorij blaga, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, in spremembi Odločbe Komisije 2007/275/ES, z vsemi spremembami
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2122 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih kategorij živali in blaga, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, posebnega nadzora osebne prtljage potnikov ter blaga v majhnih pošiljkah, ki se pošlje fizičnim osebam in ni namenjeno dajanju na trg, ter o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011, z vsemi spremembami
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2292 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za vstop pošiljk živali za proizvodnjo živil in nekaterih vrst blaga, namenjenega za prehrano ljudi, v Unijo, z vsemi spremembami
 • Uredba (EU) 2016/429 z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi in razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali, z vsemi spremembami
 • Uredba (EU) št. 576/2013, z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013, z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, z vsemi spremembami
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/772 z dne 21. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1933 z dne 14. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1938 z dne 9. novembra 2021 o določitvi vzorca identifikacijskega dokumenta za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico in razveljavitvi Odločbe 2007/25/ES

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

MENI
SKRIJ
NA VRH