Zdravila

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih. Za zdravilo se šteje tudi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporablja pri ljudeh ali živalih, ali se daje ljudem ali živalim z namenom, da bi se ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije prek farmakološkega, imunološkega ali presnovnega delovanja, ali da bi se določila diagnoza.

Pri izvajanju carinskih predpisov opravlja Finančna uprava RS kontrole nad uvozom zdravil, pri čemer ji zagotavljajo strokovno podporo Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) ter uradni veterinarji.

Uvoz zdravil lahko opravljajo le imetniki dovoljenja za proizvodnjo zdravil, ki vključuje dejavnost uvoza.

Ob izpolnjevanju pogojev sta vnos in uvoz prosta za zdravila, ki imajo:

  • dovoljenje za promet,
  • dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom,
  • dovoljenje za sočutno uporabo zdravila,
  • potrdilo o priglasitvi paralelne distribucije zdravila ali
  • dovoljenje za klinično preskušanje oziroma ustrezno priglašeno klinično preskušanje.

Zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Sloveniji, so objavljena v spletni podatkovni bazi o zdravilih, kjer so na voljo tudi veljavne informacije o zdravilih : Centralna baza zdravil.

Uvoz učinkovin lahko opravljajo poslovni subjekti, vpisani v register uvoznikov učinkovin, ki so imetniki dovoljenja za proizvodnjo zdravil, proizvajalci učinkovin in veletrgovci z učinkovinami.

Uvoz in izvoz zdravil s strani posameznikov je prepovedan. Ne glede na to pa lahko posameznik za svojo osebno uporabo, za osebno uporabo svojih ožjih družinskih članov oziroma na podlagi pooblastila za osebno uporabo največ enega posameznika, ki ni njegov družinski član, ali za svojo posamezno žival, katere vrsta se ne uporablja za pridobivanje oziroma za proizvodnjo živil, vnese oziroma uvozi ali izvozi oziroma iznese v svoji osebni prtljagi zdravilo v količini, ki ustreza zadevni terapevtski uporabi, in sicer:

  • za akutna stanja za največ tri tedne;
  • za kronične bolezni oziroma stanja, pri katerih je potrebna dolgotrajna uporaba zdravil, za največ tri mesece skladno s predpisanim odmerjanjem, izjemoma pa za obdobje do 12 mesecev, če posameznik predloži organu, pristojnemu za carinske zadeve, dokazila o dovoljenem bivanju v tem obdobju v ciljni državi in predpisi s področja prepovedanih drog ne določajo drugače.

Carinski organ lahko zahteva od posameznika dokazilo o zdravniškem oziroma veterinarskem receptu, če je le-ta potreben.

Slovenska zakonodaja

Zakoni

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH