Varstvo pravic intelektualne lastnine (IPR)

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Intelektualna lastnina obsega pravice, ki izhajajo iz intelektualne aktivnosti na industrijskem, znanstvenem, literarnem in umetniškem področju. Države imajo zakonodajo, s katero varujejo intelektualno lastnino, predvsem zaradi dveh glavnih vzrokov. Prvi opredeljuje moralne in ekonomske pravice avtorja nad njegovo stvaritvijo ter pravice javnosti do dostopa do teh stvaritev, drugi pa je promocija ustvarjalnosti, razširjanja in uporabe rezultatov teh stvaritev ter spodbujanje poštene trgovine, ki bo prispevala k gospodarskemu in socialnemu razvoju.

Finančna uprava RS pri izvajanju carinskih predpisov opravlja kontrole nad blagom, pri katerem obstaja sum o kratenju pravice intelektualne lastnine, in je ali bi moralo biti predmet carinskega nadzora ali carinske kontrole na carinskem območju Unije, zlasti kadar:

  • je deklarirano za prepustitev v prost promet, izvoz ali ponovni izvoz;
  • stopa na ali zapušča carinsko območje Unije;
  • je bilo dano v odložni postopek, prosto cono ali prosto skladišče.

V primeru suma o kršitvi se blago lahko začasno zadrži, o čemer je treba obvestiti tako imetnika pravice na eni strani kot deklaranta oziroma uvoznika oziroma lastnika blaga na drugi strani. Če se vpletene osebe ne dogovorijo o uničenju blaga, mora imetnik pravice pred sodiščem dokazati, da so bile njegove pravice kratene.

Blago, za katero se ugotovi, da se z njim kratijo pravice intelektualne lastnine, se praviloma uniči.

Imetnik pravice lahko pri Finančni upravi RS vloži zahtevo za carinsko ukrepanje, v kateri poda informacije o blagu in o kontaktnih podatkih oseb, ki jih je treba obvestiti v primeru suma, da se z blagom kratijo pravice intelektualne lastnine. S tem se carinskemu organu olajša prepoznavanje blaga, na drugi strani pa taka zahteva pospeši postopek, saj sta mu tako imetnik pravice kot kontaktna oseba že znani.

Zahteve za ukrepanje, zahteve za spremembo in podaljšanje odločb se vložijo pri pristojnem carinskem oddelku EN.

V primeru nujnih in pomembnih podatkov ali novosti glede blaga sta bila oblikovana dva obrazca za sporočanje, ki ju lahko imetniki pravic izpolnijo in pošljejo pristojnim carinskim oddelkom držav članic EU:

  • Obrazec o pošiljki (Red Alert) GB
  • Obrazec za sporočanje o novih trendih (New Trends) GB

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Uredbe

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH