Varnost neživilskih proizvodov

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

V Evropski uniji se vsak dan vključi v prost pretok blaga veliko različnih proizvodov iz tretjih držav, za katere je treba zagotoviti, da izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, npr. zdravje in varnost potrošnikov ter varstvo okolja. Proizvodi, ki v normalnih pogojih uporabe ne predstavljajo nikakršne nevarnosti za zdravje in varnost potrošnikov in okolja, so varni proizvodi. Za proizvode pravimo, da so varni takrat, ko so izdelani v skladu s predpisanimi standardi in izpolnjujejo druge bistvene zahteve zakonodaje s področja varnosti teh proizvodov. Poleg proizvodov, ki niso varni, ni dovoljeno dajati v prost pretok proizvodov zavajajočega videza, tj. proizvodov, ki so po svojem videzu, vonju in označevanju podobni živilu, zato jih potrošniki lahko zamenjajo zanj.

Za nekatere kategorije proizvodov je Evropska unija sprejela posebno usklajevalno zakonodajo, t. i. direktive novega pristopa, na podlagi katerih morajo biti proizvodi izdelani v skladu s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Ta zakonodaja predpisuje izdajo izjave o skladnosti proizvodov in njihovo označevanje z oznako CE s strani proizvajalca. Z oznako CE proizvajalec potrdi skladnost svojega proizvoda z vsemi bistvenimi zahtevami veljavne zakonodaje za ta proizvod. Proizvodi, za katere posebna usklajevalna zakonodaja še ni bila sprejeta, morajo biti ravno tako izdelani v skladu s splošnimi varnostnimi zahtevami, vendar njihova označenost z oznako CE ni predpisana.

Carinski organi izvajajo nadzor na področju varnosti neživilskih proizvodov predvsem nad tistimi kategorijami proizvodov, za katere je bila sprejeta posebna usklajevalna zakonodaja, ki določa, da morajo biti proizvodi označeni z oznako CE. Te proizvode mora spremljati izjava o skladnosti proizvodov. V Sloveniji je bil s pristojnimi organi za nadzor trga dosežen dogovor o postopku nadzora.

Nadzor se izvaja ob uvoznem carinjenju pred sprostitvijo proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav, v prost promet. Nanaša se le na uvoz proizvodov s strani gospodarskih subjektov, ne pa tudi na uvoz proizvodov, ki jih fizične osebe uvažajo za osebno uporabo in so nekomercialne narave.

Z namenom učinkovitejšega izvajanja nadzora carinskih organov nad varnostjo proizvodov in v podporo tesnejšemu sodelovanju med carinskimi organi in pristojnimi organi za nadzor trga je Evropska komisija pripravila Smernice za uvozni nadzor na področju varnosti in skladnosti proizvodov. Smernice služijo nadzornim organom držav članic Evropske unije kot instrument za enotno izvajanje zakonodaje s področja varnosti proizvodov.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba (ES) št. 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi uredbe (EGS) št. 339/93
NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH