Predhodne sestavine za droge

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Predhodne sestavine za prepovedane droge (prekurzorji) so praviloma povsem legalne kemikalije, ki jih uporabljajo v kemični in farmacevtski industriji. Uporabljajo se tudi pri nezakoniti proizvodnji (izdelavi ali predelavi) številnih vrst prepovedanih drog v ilegalnih laboratorijih. Proizvodnja in promet s prekurzorji sta zaradi preprečevanja zlorabe v večini držav pod strogim nadzorom. Predhodne sestavine so razvrščene v več skupin (osnovne in pomožne surovine pri proizvodnji prepovedanih drog ter tiste, ki se lahko nadomestijo z drugimi snovmi). Evropska komisija je pripravila dodaten seznam za prostovoljni nadzor, ki se stalno spreminja in je namenjen spremljanju zakonitosti posla.

Carinski organi izvajajo nadzor nad trgovino s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med EU in tretjimi državami. Zato morajo izvozniki ali uvozniki oziroma izvajalci dejavnosti za vsak izvoz in uvoz snovi s seznama predložiti carinskim organom izvozno ali uvozno dovoljenje.

Za izvajanje carinskega nadzora sta pomembni predvsem  Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 in Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/1011. Uredba 111/05 določa pravila za nadzor pri trgovini (uvoz, izvoz in posredniške dejavnosti) med EU in tretjimi državami s snovmi, ki se pogosto uporabljajo za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog in psihotropnih snovi, da bi se zloraba takšnih snovi preprečila. Delegirana uredba 2015/1011 pa vsebuje sezname kategorij predhodnih sestavin, postopek pridobitve licenc za opravljanje prometa s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge, registracijo, obveznost poročanja pristojnim organom (Urad RS za kemikalije), določbe o uvoznih in izvoznih dovoljenjih, določa predhodno obveščanje o nameravanem izvozu, določa pa tudi vse obrazce, ki se enotno uporabljajo v EU.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba Sveta (ES) št. 111/2005, z dne 22. decembra 2004, o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/1011, z dne 24. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1277/2005

Slovenska zakonodaja

Uredbe

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH