Krma neživalskega izvora

Opis

Krma neživalskega izvora ali krmila so vse snovi ali izdelki, vključno z aditivi, predelani, delno predelani ali nepredelani, ki se uporabljajo za krmljenje živali. Za krmo se uporabljajo posamična krmila, krmne mešanice, krmni dodatki, premiksi in ostale snovi, namenjene za uporabo v prehrani živali, ki se bodisi redijo oziroma gojijo za prehrano ljudi, ali za druge namene kot so npr. hišne živali, kožuharji, živali v živalskih vrtovih in cirkusih, ipd. V nadzor nad varnostjo in kakovostjo krme neživalskega izvora spada tudi nadzor nad gensko spremenjeno krmo.

Kakovost krme pomeni, da so za krmo, ki se daje v promet, izpolnjeni naslednji pogoji:

 • proizvedena je na predpisan način;
 • zagotovljena je njena sledljivost;
 • označena in pakirana je na predpisan način;
 • nima pretečenega roka;
 • prevaža in skladišči se na predpisan način;
 • izpolnjuje predpisane zahteve glede vsebnosti in lastnosti;
 • ustreza označeni kakovosti;
 • uporabljeni so dovoljeni dodatki in proizvodi, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin, v predpisanih količinah.

Varnost krme pomeni, da krma izpolnjuje pogoje o varnosti iz zakona o krmi in je v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarska merila skladnosti, ter predpisi EU in nacionalnimi predpisi, ki se nanašajo na krmo.

Postopek pri uvozu krme neživalskega izvora iz tretjih držav se razlikuje glede na mesto uvoza pošiljke in glede na tveganje, ki ga krma predstavlja z vidika varnosti oziroma kakovosti.

Carinski organi izvajajo nadzor nad krmo neživalskega izvora:

 • pri pošiljkah, ki vstopajo na ozemlje EU preko Slovenije, a bodo sproščene v prost promet v drugi državi članici;
  V tem primeru carinski organ po opravljenem pregledu pošiljke potrdi dokument, ki ustreza vzorcu iz priloge A direktive 98/68/ES. Dokument mora spremljati pošiljko v namembno državo.
   
 • pri pošiljkah, ki se bodo sprostile v prost promet v Sloveniji, ob njihovi predložitvi v postopek sprostitve v prost promet.
  Carinski organ lahko opravi dokumentacijski pregled pošiljke (pregled komercialnih dokumentov, ki spremljajo pošiljko, in po potrebi dokumentov, zahtevanih z zakonodajo o krmi) in identifikacijski pregled pošiljke (vizualni pregled, s katerim se ugotovi, ali se dokumenti, ki spremljajo pošiljko, ujemajo z označitvijo in vsebino pošiljke). Ob morebitni ugotovitvi neskladnosti mora z ugotovitvami seznaniti pristojnega inšpektorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Če se pošiljka odstopi v pregled inšpektorju UVHHVR, mora carinski organ pri nadaljnjem ravnanju upoštevati ukrepe inšpektorja UVHVVR.

Krma neživalskega izvora, ki predstavlja večje tveganje za zdravje, je zavezana poostrenemu nadzoru, ki ga izvajajo pristojni inšpektorji UVHVVR. Poostren nadzor se izvaja nad krmo, ki je uvrščena na seznam iz priloge I uredbe Komisije (ES) št. 669/2009, in krmo, za katero veljajo zaščitni ukrepi v skladu s 53. členom uredbe (ES) št. 178/2002. Te pošiljke smejo vstopiti na ozemlje EU samo preko določenih vstopnih točk, kjer morajo biti prijavljene pristojnemu inšpektorju UVHVVR, ki opravi predpisane preglede. V postopku sprostitve blaga v prost promet mora biti carinskim organom predložen enotni vstopni dokument ali drug ustrezen dokument, iz katerega mora biti razvidno, da so bili vsi pregledi opravljeni in da je pošiljka sprejemljiva za sprostitev v prost promet.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Direktive

 • Direktiva Komisije 98/68/ES, z dne 10. septembra 1998, o določitvi standardnega dokumenta iz člena 9(1) direktive Sveta 95/53/ES in nekaterih predpisov za preglede krme pri uvozu iz tretjih držav

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH