Krma neživalskega izvora

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Krma neživalskega izvora ali krmila so vse snovi ali izdelki, vključno z aditivi, predelani, delno predelani ali nepredelani, ki se uporabljajo za krmljenje živali. Za krmo se uporabljajo posamična krmila, krmne mešanice, krmni dodatki, premiksi in ostale snovi, namenjene za uporabo v prehrani živali, ki se bodisi redijo oziroma gojijo za prehrano ljudi, ali za druge namene kot so npr. hišne živali, kožuharji, živali v živalskih vrtovih in cirkusih, ipd. V nadzor nad varnostjo in kakovostjo krme neživalskega izvora spada tudi nadzor nad gensko spremenjeno krmo.  

Kakovost krme pomeni, da so za krmo, ki se daje v promet, izpolnjeni naslednji pogoji:

 • proizvedena je na predpisan način;
 • zagotovljena je njena sledljivost;
 • označena in pakirana je na predpisan način;
 • nima pretečenega roka;
 • prevaža in skladišči se na predpisan način,
 • izpolnjuje predpisane zahteve glede vsebnosti in lastnosti;
 • ustreza označeni kakovosti;
 • uporabljeni so dovoljeni dodatki in proizvodi, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin, v predpisanih količinah.

Varnost krme pomeni, da krma izpolnjuje pogoje o varnosti iz zakona o krmi in je v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarska merila skladnosti, ter predpisi EU in nacionalnimi predpisi, ki se nanašajo na krmo.

Nadzor

Postopek pri uvozu krme neživalskega izvora iz tretjih držav se razlikuje glede na tveganje, ki ga krma predstavlja z vidika varnosti oziroma kakovosti.

Nad uvozom krme neživalskega izvora, ki predstavlja večje tveganje (rizične pošiljke), se izvaja poostreni nadzor. Med rizične pošiljke se uvršča krma neživalskega izvora, ki je navedena na seznamih Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1793, ter v nekaterih drugih aktih EU, sprejetih v skladu s 53. členom Uredbe (ES) št. 178/2002. Vnos teh pošiljk v EU je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk, ki so odobrene za uvoz tega blaga, in na katerih pristojni organi - v Sloveniji so to uradni mejni veterinarji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), izvajajo predpisan uradni nadzor. Rizične pošiljke morajo biti pred prihodom na mejno kontrolno točko pristojnemu organu najavljene preko elektronskega informacijskega sistema TRACES NT. Po opravljenem pregledu pristojni organ izda dokazilo o opravljenem pregledu – skupni zdravstveni vstopni dokument SZVD-D (angl. CHED-D), katerega je potrebno priložiti tudi carinski deklaraciji za izbrani carinski postopek.

Uvoz krme

Nadzor nad uvozom pošiljk krme neživalskega, ki niso zavezane poostrenemu nadzoru, izvajajo carinski organi. Vnos teh pošiljk ni omejen na mejne kontrolne točke. Nadzor skladnosti krme s predpisi se izvaja ob predložitvi blaga v carinski postopek sprostitve v prost promet. Uvoznik oziroma njegov zastopnik mora ob vložitvi carinske deklaracije pošiljko prijaviti z vpisom predpisane šifre v carinski deklaraciji. Carinski organi lahko opravijo dokumentacijski in identifikacijski pregled pošiljke, medtem ko so izvajanje fizičnih pregledov niso pristojni. Če carinski organi med kontrolo pošiljke zaznajo sum na neskladnost blaga s predpisi, morajo o svojih ugotovitvah obvestiti pristojnega inšpektorja UVHVVR. V primeru odstopa pošiljke v pregled inšpektorju UVHHVR, morajo carinski organi pri nadaljnjem ravnanju s pošiljko upoštevati njegove ukrepe.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

 • Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, z vsemi spremembami
 • Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme, z vsemi spremembami
 • Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru), z vsemi spremembami
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1793 z dne 22. oktobra 2019 o začasnem povečanju uradnega nadzora in nujnih ukrepih, ki urejajo vstop nekaterega blaga iz nekaterih tretjih držav v Unijo, izvajanju uredb (EU) 2017/625 in (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 669/2009, (EU) št. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 in (EU) 2018/1660, z vsemi spremembami
 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. decembra 2011 o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske in razveljavitvi Odločbe 2008/289/ES, z vsemi spremembami
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1158 z dne 5. avgusta 2020 o pogojih, ki urejajo uvoz živil in krme, ki izvirajo iz tretjih držav, po nesreči v jedrski elektrarni Černobil, z vsemi spremembami

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH