POMEMBNO OBVESTILO Bodite pozorni na spremenjene podračune za plačilo trošarin in okoljskih dajatev.

Tranzit in status blaga

Opis

Postopek tranzita Unije omogoča, da se blago  prepelje med dvema krajema na carinskem območju ali med več v državami, udeleženimi v tranzitnem postopku, ne da bi bilo treba za blago plačati uvozne dajatve. Postopek tranzita Unije je podrobneje opisan v Navodilu o izvajanju postopka tranzita Unije in skupnega tranzitnega postopka v NCTS, št. 1/2016 in Tranzitnem priročniku  .

V osnovi ločimo dve vrsti postopkov tranzita, ki temeljita na različnih pravnih podlagah.

Postopek tranzita Unije temelji na carinskem zakoniku Unije in poteka na carinskem območju Unije. Oznaka T1 se uporablja za zunanji postopek tranzita Unije, oznaka T2 pa za notranji postopek tranzita Unije. Postopek tranzita Unije se uporabi tudi za prevoz unijskega blaga med deli carinskega območja Unije in deli tega območja, kjer ne velja Direktiva o harmonizaciji davkov (uporabi se T2F), ter prevoz med EU in Andoro oziroma San Marinom, ki sta sklenila sporazum o carinski uniji z EU (UL EU L 84, 28. 3. 2002).

Skupni tranzitni postopek temelji na Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku (Konvencija STP) in Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini ter lahko poteka zunaj carinskega območja Unije in na območju držav pogodbenic Konvencije STP. Postopek T1 se uporablja za neunijsko blago, postopek T2 pa za unijsko blago. Pogodbenice Konvencije STP so poleg EU še Islandija, Liechtenstein, Makedonija, Norveška, Srbija, Švica,  in Turčija.

Da bi se lahko neunijsko blago prevažalo znotraj carinskega območja Unije, ne da bi bilo treba plačati uvozne dajatve (tudi DDV in trošarino) ter uporabiti ukrepe trgovinske politike, se uvede v postopek zunanjega tranzita Unije (postopek T1). Carinski zakonik Unije v določenih primerih in pod določenimi pogoji predvideva uporabo zunanjega postopka tranzita tudi za unijsko blago, zato da bi se pri proizvodih, za katere se ta postopek uporablja in imajo izvozni ukrepi zanje ugodne posledice, preprečilo izogibanje ukrepom ali neupravičeno uveljavljanje ugodnosti na njihovi podlagi.

Postopek tranzita Unije/skupni tranzitni postopek je elektronsko podprt, zanj se obvezno vloži elektronska carinska deklaracija v sistem NCTS (New Computerised Transit System). V postopek tranzita Unije oziroma skupni tranzitni postopek so trenutno vključene države članice EU, Andora, San Marino in vse ostale pogodbenice Konvencije o skupnem tranzitnem postopku.

  • Community and Common transit  
  • UNECE stran za usposabljanje v zvezi s postopkom TIR GB 

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

Sporazumi, konvencije in protokoli

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH