Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Opis

Simbolična slika.
FURS

Blago, ki je predmet trgovanja, je treba zaradi pravilne obravnave uvrstiti v nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla ipd.).

Skupna carinska tarifa Evropske unije temelji na mednarodni nomenklaturi harmoniziranega sistema in na kombinirani nomenklaturi EU, ki je kombinacija nomenklature (podrobnega seznama blaga) in stopnje dajatev. V carinski tarifi je zajeta vsa zakonodaja EU, ki ima vpliv na višino carinskih dajatev.

Harmoniziran sistem je mednarodna večnamenska nomenklatura, ki je bila oblikovana pod okriljem Svetovne carinske organizacije (SCO). Nomenklaturo harmoniziranega sistema (HS) ureja Mednarodna konvencija o harmoniziranem sistemu za poimenovanje in označevanje blaga.

Kombinirana nomenklatura EU (KN) je nadaljnja delitev blaga na osemmestne oznake na ravni Evropske unije.

Uvrščanje blaga po carinski tarifi pomeni, da blago v skladu z veljavnimi predpisi  uvrstimo pod določeno podštevilko kombinirane nomenklature ali pod oznako TARIC. TARIC je integrirana tarifa EU, ki je podatkovna zbirka, v katero so integrirani vsi ukrepi, ki se nanašajo tako na carinsko tarifo kot na trgovinsko in kmetijsko zakonodajo. Nomenklatura TARIC predstavlja nadaljnjo delitev blaga na desetmestno oznako TARIC.

Carinski organi držav članic lahko odločijo o uvrstitvi nekega blaga v nomenklaturo carinske tarife tudi s pisno odločbo, poimenovano zavezujoča tarifna informacija (ZTI).

Pravilna uvrstitev blaga po carinski tarifi je osnovni pogoj za obravnavo blaga v nadaljnjih carinskih in drugih postopkih. Na to je vezan pravilen obračun carinskih dajatev, protidampinških dajatev, izračun kvot, opustitev, DDV-ja, kmetijskih subvencij in drugega.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

 • Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/578 z dne 11. aprila 2016 o oblikovanju delovnega programa v zvezi z razvojem in uporabo elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije
 • Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87, z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi; z vsemi spremembami (prva alinea točke (a) člena 9(1) se črta s 1. majem 2016)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (Kombinirana nomenklatura EU 2020)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1577 z dne 21. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (Kombinirana nomenklatura EU 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2159 z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (sprememba KN 2021 z izdelki povezanimi s Covid-19)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1832, z dne 12. oktobra 2021, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (Kombinirana nomenklatura EU 2022)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1998, z dne 20. septembra 2022, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (Kombinirana nomenklatura EU 2023)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2364, z dne 26. septembra 2023, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (Kombinirana nomenklatura EU 2024)
 • Seznam uredb EU o uvrščanju blaga

Mednarodni sporazumi

Povezani predpisi

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH