Izpolnjevanje carinske deklaracije in drugih obrazcev (ATA, TIR)

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Enotna upravna listina (EUL) je osnovna oblika carinske deklaracije v papirni obliki.

V prehodnem obdobju, dokler se ne posodobijo nacionalni deklaracijski sistemi se carinska deklaracija izpolnjuje v skladu s Prilogo 9 Dodatek B1 in D1 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

Po prenovi nacionalnih deklaracijskih sistemov v skladu s CZU, se carinska deklaracija izpolnjuje v skladu s Prilogo B Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447.

Kot pripomoček za izpolnjevanje carinske deklaracije po CZU, se uporablja evropski carinski podatkovni model EUCDM in smernice o evropskem carinskem podatkovnem modelu.

Zvezek ATA je mednarodni carinski dokument, ki omogoča enostaven prehod mej med državami podpisnicami, ko se blago začasno uvaža, giblje v tranzitu oziroma se začasno izvozi.

Prednosti uporabe zvezka ATA:

  • poenostavljen prestop državnih mej brez plačila carinskih in drugih dajatev za začasno uvoženo blago;
  • en sam zvezek ATA omogoča, da z istim blagom obiščete eno ali več držav podpisnic konvencije ATA v okviru enoletnega roka veljavnosti zvezka;
  • ureditev vseh carinskih formalnosti carinskega postopka z enim samim dokumentom (začasni izvoz, tranzit, začasni uvoz, ponovni izvoz in ponovni uvoz);
  • jamstvo za plačilo carinskih dajatev, če blago iz kakršnega koli razloga ne bi bilo izvoženo v določenem roku.

Zvezek ATA se uporablja za različno blago, ki se začasno uvaža/izvaža za določen namen, npr. vzorci ali reklamni material, blago za predstavitve in uporabo na sejmih ali razstavah, profesionalna ali raziskovalna oprema idr. Zvezek ATA se ne uporablja za začasni uvoz pokvarljivega, potrošnega blaga oziroma blaga, ki je namenjeno predelavi, oplemenitenju ali popravilu.

Pristojen organ za izdajo zvezkov ATA v Sloveniji je Gospodarska zbornica Slovenije.

Konvencija TIR oziroma carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na podlagi zvezkov TIR uvaja tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti. Uporaba zvezka TIR omogoča prevozniku poenostavljen pretok blaga pod režimom odloga dajatev preko mednarodnih meja in ob minimalnem posredovanju carinskih organov med potjo.

Prevoznik, ki namerava v mednarodnem prometu prevažati blago po postopku TIR, mora blago z vozilom, ki ima veljavno potrdilo o ustreznosti vozila/zabojnika, predložiti carinskemu uradu odhoda. Poleg pravilno izpolnjenega zvezka TIR mora za izvedbo postopka predložiti še druge listine (račun, tovorni list CMR, izvozno deklaracijo, dobavnico, dr.).

V Sloveniji izdaja zvezke TIR podjetje GIZ Intertransport.

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

Sporazumi, konvencije in protokoli

MENI
SKRIJ
NA VRH