Carinski dolg in zavarovanje

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Carinski dolg pri uvozu nastane s sprostitvijo v prost promet blaga, zavezanega uvoznim dajatvam, ali z vnosom takšnega blaga v postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo uvoznih dajatev.

Carinski dolg lahko nastane tudi z nezakonitim vnosom blaga na carinsko območje EU; z nezakonito odstranitvijo blaga izpod carinskega nadzora; z neizpolnitvijo ene od obveznosti, ki veljajo za blago, zavezano uvoznim dajatvam, ali izhajajo iz zadrževanja blaga v začasni hrambi ali iz uporabe carinskega postopka, v katerega je bilo dano, ali  z neupoštevanjem enega od pogojev za vnos blaga v carinski postopek.

Carinski dolg se obračuna:

  • s carinsko deklaracijo na obrazcu enotne upravne listine (EUL),
  • na obrazcu za obračun dajatev v potniškem prometu, ali
  • z odločbo, ki jo izda pristojni carinski organ.

Rok za plačilo carinskega dolga je 10 dni od sporočitve dolgovanega zneska dajatev dolžniku, in sicer za:

  • carinski dolg, obračunan z upravno odločbo, od dneva vročitve odločbe in
  • carinski dolg, obračunan na carinski deklaraciji, od dneva prepustitve blaga deklarantu.

Carinski dolžnik si lahko s pridobitvijo dovoljenja za odlog plačila podaljša rok plačila iz 10 na 30 dni. Pristojni urad za izdajo dovoljenj za odlog plačila je Finančni urad Nova Gorica. Zahtevek se vloži preko evropskega sistema carinskih odločb (CSD) - portala za gospodarske subjekte (TP). Navodilo za prijavo v portal je na voljo na povezavi navodila za prijavo v evropski sistem carinskih odločb - CDS.  

Carinski organi pri uvoznem carinjenju zahtevajo predložitev zavarovanja za nastali in morebitni carinski dolg, pri čemer mora zavarovanje pokrivati znesek uvozne ali izvozne dajatve ter druge dajatve v zvezi z uvozom ali izvozom blaga.

Zavarovanje je lahko posamezno ali splošno. Posamezno zavarovanje krije eno operacijo, deklaracijo ali carinski postopek. Predlagatelj instrumenta zavarovanja lahko predloži splošno zavarovanje, t.j. zavarovanje, ki krije carinski dolg v zvezi z dvema ali več operacijami, deklaracijami ali carinskimi postopki, če mu je predhodno izdano dovoljenje za uporabo splošnega zavarovanja. Gospodarskemu subjektu se lahko, ob izpolnjevanju določenih pogojev, dovoli, da uporabi splošno zavarovanje z znižanim zneskom ali pridobi opustitev zavarovanja. Zahtevek za izdajo dovoljenja za splošno zavarovanje se vloži pri Finančnem uradu Nova Gorica.

Za povračilo ali odpust dajatev mora carinski dolžnik vložiti zahtevek za povračilo ali odpust, in sicer pri finančnem uradu, ki je dajatve obračunal. Če so bile dajatve obračunane s strani Finančnega urada Kranj, Finančnega urada Maribor ali Finančnega urada Murska Sobota, se zahtevek vloži pri Finančnem uradu Koper.

Postopek in primeri povračila in odpusta uvoznih dajatev so podrobneje opisani v Navodilu o povračilu ali odpustu dajatev.

Postopek vračila preveč plačanega davka na dodano vrednost v zvezi z uvozom blaga je podrobneje opisan v Navodilu o vračilu preveč plačanega davka na dodano vrednost, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH