Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Carinski dolg in zavarovanje

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
pravne osebe

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Carinski dolg in zavarovanje

Izvajanje nadzora pri uvozu zaščitne opreme ter možnosti uveljavljanja oprostitev plačila uvoznih dajatev

Priporočilo Evropske komisije glede izvajanja nadzora nad osebno varovalno opremo in medicinskimi pripomočki v okviru grožnje COVID-19.

Obveščamo vas, da je na podlagi priporočil Evropske komisije glede izvajanja nadzora nad osebno varovalno opremo in medicinskimi pripomočki v okviru grožnje COVID-19, sprostitev omenjene opreme in pripomočkov v prost promet v določenih primerih možna tudi brez označenosti blaga z oznako CE. V teh primerih mora kot uvoznik nastopati nek državni organ (lahko tudi njegov zastopnik, če predloži izjavo z nazivom prejemnika blaga in namenom njegove uporabe), ki omenjeno blago uvaža izključno za namene uporabe s strani zdravstvenega osebja (brez možne distribucije blaga drugim uporabnikom) med trajanjem aktualne zdravstvene krize.

V povezavi z uvozom osebne varovalne opreme oziroma medicinskih pripomočkov bi opozorili tudi na možnosti uveljavljanja oprostitve plačila uvoznih dajatev v okviru različnih členov Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, 10.12.2009; v nadaljevanju: Uredba 1186/2009).

Oprostitve, ki bi lahko prišle v poštev, so:

  • oprostitev za instrumente in naprave za medicinske raziskave, diagnostiko ali zdravljenje (člen 57 Uredbe 1186/2009);
  • oprostitev za blago za dobrodelne ali človekoljubne organizacije (člen 61/1/a Uredbe 1186/2009);
  • oprostitev za blago za žrtve elementarnih nesreč (člen 74 Uredbe 1186/2009).

Največkrat bo prišla v poštev oprostitev na podlagi člena 61/1/a Uredbe 1186/2009. Člen določa, da se lahko brez uvoznih dajatev, če to ne povzroča zlorab ali večjih izkrivljanj konkurence, uvozijo osnovne potrebščine, ki jih uvažajo državne organizacije ali druge dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki so jih priznali pristojni organi za brezplačno razdeljevanje osebam, ki potrebujejo pomoč. Oprostitev DDV je v skladu z 10. točko 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) možna pod pogojem, da je blago pridobljeno brezplačno. Tako je na primer pri uvozu zaščitnih mask možna oprostitev plačila carine in DDV, če gre za blago, ki ga brezplačno pridobijo državni organi, dobrodelne in človekoljubne organizacije, namenjeno pa je za brezplačno razdelitev osebam, potrebnim pomoči.

Uporaba vseh navedenih oprostitev je podrobneje opredeljena v Navodilu o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev, št. 2/2019.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Carinski dolg pri uvozu nastane s sprostitvijo v prost promet blaga, zavezanega uvoznim dajatvam, ali z vnosom takšnega blaga v postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo uvoznih dajatev.

Carinski dolg lahko nastane tudi z nezakonitim vnosom blaga na carinsko območje EU; z nezakonito odstranitvijo blaga izpod carinskega nadzora; z neizpolnitvijo ene od obveznosti, ki veljajo za blago, zavezano uvoznim dajatvam, ali izhajajo iz zadrževanja blaga v začasni hrambi ali iz uporabe carinskega postopka, v katerega je bilo dano, ali  z neupoštevanjem enega od pogojev za vnos blaga v carinski postopek.

Carinski dolg se obračuna:

  • s carinsko deklaracijo na obrazcu enotne upravne listine (EUL),
  • na obrazcu za obračun dajatev v potniškem prometu, ali
  • z odločbo, ki jo izda pristojni carinski organ.

Rok za plačilo carinskega dolga je 10 dni od sporočitve dolgovanega zneska dajatev dolžniku, in sicer za:

  • carinski dolg, obračunan z upravno odločbo, od dneva vročitve odločbe in
  • carinski dolg, obračunan na carinski deklaraciji, od dneva prepustitve blaga deklarantu.

Carinski dolžnik si lahko s pridobitvijo dovoljenja za odlog plačila podaljša rok plačila iz 10 na 30 dni. Zahtevek se vloži pri Finančnem uradu Nova Gorica, ki je izdajatelj dovoljenj za odlog plačila dajatev.

Carinski organi pri uvoznem carinjenju zahtevajo predložitev zavarovanja za nastali in morebitni carinski dolg, pri čemer mora zavarovanje pokrivati znesek uvozne ali izvozne dajatve ter druge dajatve v zvezi z uvozom ali izvozom blaga.

Zavarovanje je lahko posamezno ali splošno. Posamezno zavarovanje krije eno operacijo, deklaracijo ali carinski postopek. Predlagatelj instrumenta zavarovanja lahko predloži splošno zavarovanje, t.j. zavarovanje, ki krije carinski dolg v zvezi z dvema ali več operacijami, deklaracijami ali carinskimi postopki, če mu je predhodno izdano dovoljenje za uporabo splošnega zavarovanja. Gospodarskemu subjektu se lahko, ob izpolnjevanju določenih pogojev, dovoli, da uporabi splošno zavarovanje z znižanim zneskom ali pridobi opustitev zavarovanja. Zahtevek za izdajo dovoljenja za splošno zavarovanje se vloži pri Finančnem uradu Nova Gorica.

Za povračilo ali odpust dajatev mora carinski dolžnik vložiti zahtevek za povračilo ali odpust, in sicer pri finančnem uradu, ki je dajatve obračunal. Če so bile dajatve obračunane s strani Finančnega urada Kranj, Finančnega urada Maribor ali Finančnega urada Murska Sobota, se zahtevek vloži pri Finančnem uradu Koper.

Postopek in primeri povračila in odpusta uvoznih dajatev so podrobneje opisani v Navodilu o povračilu ali odpustu dajatev.

Postopek vračila preveč plačanega davka na dodano vrednost v zvezi z uvozom blaga je podrobneje opisan v Navodilu o vračilu preveč plačanega davka na dodano vrednost, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev

Zakonodaja

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.