KAZALO STRANI FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Prenehanje gospodarske družbe

Storitve in obrazci

PODJETJA
pravne osebe

 

Značilnost gospodarske družbe je, da nastane kot posledica izraza volje njenih lastnikov. Ustanovitelji družbo ustanovijo z namenom, da bi z njo uresničevali svoje interese na področju podjetništva. Tako kot je ustanovitev družbe v funkciji uresničevanja interesov njenih ustanoviteljev, je tudi prenehanje družbe praviloma odraz interesov njenih lastnikov. Vendar pa lahko družba preneha tudi neodvisno od interesa lastnikov, če nastopijo v zakonu predvideni pogoji (stečajni postopek, postopek prisilne likvidacije, izbris iz sodnega registra brez likvidacije).

Več o postopkih prenehanja gospodarske družbe se nahaja na spletnem mestu SPOT (eVEM).

1. Likvidacija družbe po ZGD-1

V skladu s 368.a členom ZDavP-2 likvidacijski upravitelj sestavi obračun davka od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: DDPO) na dan pred začetkom postopka likvidacije in ga predloži davčnemu organu najpozneje v 20 dneh od dneva vpisa začetka likvidacije v register. V času likvidacijskega postopka mora zavezanec predložiti obračun za posamezno davčno obdobje. Končni obračun mora zavezanec sestaviti na dan pred sprejetjem sklepa o razdelitvi premoženja oziroma na dan pred sprejetjem sklepa o končanju postopka prisilne likvidacije, davčnemu organu pa ga predloži v 15 dneh od sprejetja sklepa.

V sedmem odstavku 88. člena ZDDV-1 je določeno, da mora zavezanec v postopku likvidacije davčnemu organu predložiti obračun davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) v 20 dneh po poteku davčnega obdobja. V petem odstavku 89. člena ZDDV-1 je določeno, da se za zavezanca nad katerim se začne postopek likvidacije davčno obdobje končna na dan pred začetkom postopka likvidacije in nadalje v šestem odstavku 89. člena ZDDV-1, da se ob končanju postopka likvidacije davčno obdobje konča na dan pred sprejetjem sklepa o razdelitvi premoženja. To velja tudi v primeru prenehanja poslovanja družbe po skrajšanem postopku.

2. Prenehanje poslovanja družbe po skrajšanem postopku po ZGD-1

Zavezanec mora v skladu s 369. členom ZDavP-2 sestaviti obračun DDPO na dan pred izbrisom iz registra. Davčni zavezanec mora obračun predložiti v 30 dneh od dneva izbrisa iz ustreznega registra. Sestavni del obračuna so v tem primeru tudi notarsko overjene izjave družbenikov oziroma delničarjev o prevzemu obveznosti plačilna morebitnih preostalih obveznosti družbe.

3. Stečaj družbe po ZFPPIPP

Predložitev obračuna DDPO v primeru stečajnega postopka je urejen v 368. členu ZDavP-2, ki določa, da mora zavezanec nad katerim se začne stečajni postopek, sestaviti obračun na dan pred začetkom stečajnega postopka in ga davčnemu organu predložiti najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko se je začel stečajni postopek. Zavezanec mora sestaviti končni obračun na dan pred potrditvijo načrta končne razdelitve in ga predložiti davčnemu organu predložiti v 15 dneh od potrditve načrta.

Posebne določbe glede sestave in oddaje obračuna DDV so za družbo v stečaju opredeljene v osmem odstavku 88. člena ZDDV-1 (predložitev obračuna DDV) in sedmem odstavku 89. člena ZDDV-1 (davčno obdobje).

4. Prisilna poravnava po ZFPPIPP

Predložitev obračuna DDPO v primeru prisilne poravnave je urejeno v 367. členu ZDavP-2. Le ta določa, da mora zavezanec nad katerim se začne prisilna poravnava, sestaviti obračun na dan pred začetkom prisilne poravnave in ga davčnemu organu predložiti najkasneje v 20 dneh od dneva, ko se je začela prisilna poravnava.

Posebne določbe glede sestave in oddaje obračuna DDV so za družbo v prisilni poravnavi v sedmem odstavku 88. člena ZDDV-1 (predložitev obračuna DDV) in petem odstavku 89. člena ZDDV-1 (davčno obdobje).

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%