KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Oddaja obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti in poračun dohodnine na letni ravni

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo

 

Oseba, ki opravlja dejavnost, mora obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto predložiti najpozneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Davčni obračun zavezanec predloži na obrazcu in sicer obvezno v elektronski obliki preko sistema eDavki. V obračunu izpolni ustrezne obrazce (dele prilog) glede na način ugotavljanja davčne osnove v tekočem davčnem obdobju (običajno je to koledarsko leto).

Zavezanec, ki želi od 1.1. tekočega leta dalje spremeniti način ugotavljanja davčne osnove, mora v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo koledarsko leto, oddanem do 31. 3. tekočega leta, označiti izbrani način ugotavljanja davčne osnove. To naredi tako, da v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti označi ustrezno polje pod točko VII.:

  • Če označi VII. A, mora k obračunu priložiti še priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za naslednje davčno leto, s katero se zavezuje, da izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vstop v tak način obdavčitve.
  • Če označi VII. B, se s tem prekine »normiranost« in dodatno pojasnjevanje ni potrebno. V tem primeru mora od 1. 1. naslednje leto voditi poslovne knjige.

Poračun dohodnine na letni ravni

Predhodna akontacija dohodnine se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih. V kolikor znesek predhodne akontacije dohodnine presega 400 EUR, se plačuje v mesečnih obrokih, v nasprotnem primeru se plačuje v trimesečnih obrokih. Obroki predhodne akontacije dohodnine dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Primer: obrok za mesec april dospe v plačilo zadnji dan v mesecu aprilu in mora biti plačan do 10. maja.

Akontacija dohodnine se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-40002.

Kadar je znesek obračunane predhodne akontacije dohodnine na letni ravni po novem davčnem obračunu dohodnine od dohodka iz dejavnosti večji od zneska predhodne akontacije dohodnine po davčnem obračunu za preteklo obdobje, zavezanec doplača razliko za že dospele obroke predhodne akontacije dohodnine hkrati s prvim naslednjim obrokom predhodne akontacije dohodnine.  

S predložitvijo novega obračuna se spremenijo tudi zneski predhodnih akontacij za tekoče obdobje, zato se po predložitvi obračuna spremenijo tudi predhodne akontacije dohodnine, ki so bile do tedaj že plačane na podlagi predhodnega davčnega obračuna (na primer za mesec januar in februar). Zavezanec mora v primeru, da so obroki predhodne akontacije dohodnine po novem davčnem obračunu višji, razliko v višini obroka za že dospele obroke predhodne akontacije dohodnine plačati pri prvem naslednjem obroku predhodne akontacije dohodnine (primer: če je davčni obračun za preteklo koledarsko leto predložen v mesecu marcu, mora zavezanec razliko za obrok predhodne akontacije dohodnine za januar in februar plačati hkrati s plačilom obroka (novega) za mesec marec, t.j. do 10. 4). Če je višina predhodne akontacij dohodnine na podlagi novega davčnega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov predhodne akontacije dohodnine vrnejo (ali pobotajo z morebitnim davčnim dolgom zavezanca) v 30-tih dneh po predložitvi novega davčnega obračuna.

Ali davčnega obračuna ne morete pravočasno predložiti?

Zavezancu, ki iz opravičljivih (nepredvidljivih in neodvrnljivih) razlogov ne more predložiti obračuna v predpisanem roku, lahko davčni organ, na njegov predlog, dovoli predložitev obračuna po izteku predpisanega roka. Zavezanec mora v predlogu izkazati opravičljive razloge. Predlog zavezanec vloži najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev obračuna. Tako predložen obračun se šteje za pravočasnega.

Ali ste vedeli?

Finančna uprava letno prejme več kot 100 tisoč obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%