Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo

 

Oseba, ki opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji in ni obvezno zavarovana iz tega naslova, je na podlagi opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji obvezno zavarovana za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prostovoljno pa se lahko zavaruje tudi za invalidnost in smrt, ki sta posledici poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroči zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Prispevke za socialno varnost mora zavezanec plačati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Prispevki za socialno varnost se plačujejo v različne blagajne:

  • Prispevki za pokojninsko invalidsko zavarovanje se plačajo na prehodni davčni podračun – ZPIZ: SI56011008882000003, referenca SI19 DŠ-44008,
  • Prispevki za zdravstveno zavarovanje se plačajo na prehodni davčni podračun – ZZZS: SI56011008883000073, referenca SI19 DŠ-45004.

Ali ste vedeli?

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če v sistem eDavki ni bil odložen POPSV, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.