Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Insolventnost

 

Pravne oziroma fizične osebe, ki imajo težave s plačilno sposobnostjo, so insolventne. Insolventnost pomeni predvsem, da dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti oziroma da postane prezadolžen (dolgovi presegajo vrednost celotnega premoženja). Ko nastopi tak položaj, mora subjekt izvesti določene aktivnosti, ki jih ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP).

Postopki zaradi insolventnosti so:

  • postopek prisilne poravnave,
  • postopek poenostavljene prisilne poravnave,
  • stečajni postopek nad pravno osebo,
  • postopek osebnega stečaja,
  • postopek stečaja zapuščine.

Položaj Financne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) kot upnika je v teh postopkih načeloma izenačen s položajem ostalih upnikov. Kljub temu pa nekatere določbe ZFPPIPP specifično urejajo položaj obveznosti iz naslova javnih obveznih dajatev in položaj upravnih organov kot upnikov v insolvenčnih postopkih.

Način uveljavljanja in spremljanja terjatev Republike Slovenije v insolvenčnih postopkih ureja Pravilnik o postopku uveljavljanja terjatev Republike Slovenije v postopkih zaradi insolventnosti.

Ali ste vedeli?

Poenostavljena prisilna poravnava (kar se tiče poplačila) ne učinkuje za navadne terjatve, ki niso navedene v posodobljenem seznamu terjatev, zato lahko upnik po zaključenem postopku od dolžnika zahteva plačilo celotne terjatve. Poenostavljena prisilna poravnava prav tako ne učinkuje na terjatve iz naslova prispevkov in davkov.