Informacija o gotovinskem pologu za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti

Informacija o gotovinskem pologu za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti

Kdo predloži obrazec

Obrazec »Informacija o gotovinskem pologu za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti« predloži oseba, od katere se zahteva predložitev zavarovanja, in sicer:

  • imetnik trošarinskega skladišča za trošarinske izdelke, ki se odpremljajo v režimu odloga, in za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo neposredno;
  • oproščeni uporabnik za trošarinske izdelke, ki jih prejema in skladišči v režimu odloga;
  • pooblaščeni prejemnik za trošarinske izdelke, ki jih prejema v režimu odloga, in za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo neposredno;
  • trošarinski zastopnik za pošiljko trošarinskih izdelkov v skladu s 30. členom Zakona o trošarinah – ZTro-1 (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju: ZTro-1) oziroma v višini, določeni v skladu s tem zakonom;
  • pooblaščeni uvoznik za trošarinske izdelke, ki jih odpremlja v režimu odloga;
  • imetnik dovoljenja za davka prosto prodajalno za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo v režimu odloga v davka prosto prodajalno;
  • vložnik zahtevka za začasno pooblaščenega prejemnika v skladu z 2. točko drugega odstavka 53. člena ZTro-1 oziroma oseba, ki je v skladu z 29. oziroma 30. členom ZTro-1 dolžna predložiti instrument zavarovanja plačila trošarine

in za zavarovanje položi gotovinski polog na podračun »FURS – depozitni podračun – zavarovanje izpolnitve carinske obveznosti« št. SI56 0110 0695 5804 170 z referenco prejemnika SI21 DAVČNA ŠT. PLAČNIKA-550100nnnn (nnnn predstavlja 4 mestno šifro pristojnega oddelka za trošarine: Celje – 2800, Dravograd – 3800, Jesenice – 5800, Koper – 6800, Ljubljana – 1800, Novo mesto - 1850, Maribor – 7800, Murska Sobota – 4800, Nova Gorica – 8800, Brežice – 3850).

Davčni organ določi višino zneska predložene bančne garancije, ki mora ves čas poslovanja zavezanca pokrivati trošarinski dolg. Davčni organ lahko kadar koli zahteva od zavezanca, da se spremeni višina zneska instrumenta zavarovanja plačila trošarine, če ugotovi, da višina zneska ne ustreza podatkom, na podlagi katerih je bil znesek določen ali višina zneska ne pokriva trošarinskega dolga.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Zavezanec predloži obrazec, ko zahteva izdajo dovoljenja v skladu ZTro-1 (za trošarinsko skladišče, pooblaščenega prejemnika, pooblaščenega uvoznika, začasno pooblaščenega prejemnika, davka prosto prodajalno, oproščenega uporabnika), pri prejemu trošarinskih izdelkov iz druge države članice v komercialne namene, kadar oseba, ki ne opravlja dejavnosti prejema trošarinske izdelke iz druge države članice ter v primeru, ko to zahteva davčni organ.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se pošlje po e-pošti na naslov dajatve.fu(at)gov.si ali predloži pri Generalnem finančnem uradu, Upravi za računovodstvo in izvršbo.

Prejemniku, ki prejema trošarinske izdelke iz druge države članice v komercialne namene (29. člen ZTro-1), oziroma osebi, ki ne opravlja dejavnosti in prejema trošarinske izdelke iz druge države članice (30. člen ZTro-1), ni potrebno predložiti obrazca »Informacija o gotovinskem pologu za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti« davčnemu organu kot samostojni dokument. Ta obrazec oziroma  podatki iz obrazca so že vključeni v dokument »Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice«, ki se obvezno predloži pred odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice, in sicer preko portala eCarina.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu z ZTro-1 se nepredložitev instrumenta zavarovanja ali, če ta ni predložen v ustreznem znesku, šteje za prekršek.