Garantno pismo za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila trošarinske obveznosti

Garantno pismo za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila trošarinske obveznosti

Kdo predloži obrazec

Garantno pismo na obrazcu »Garantno pismo za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila trošarinske obveznosti« lahko izda zavarovalnica, ki je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje kavcijskega zavarovanja ali je upravičena opravljati kavcijsko zavarovanje na območju Republike Slovenije. Seznam zavarovalnic je objavljen na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor. Garantno pismo lahko predloži oseba, od katere se zahteva predložitev zavarovanja, in sicer:

  • imetnik trošarinskega skladišča za trošarinske izdelke, ki se odpremljajo v režimu odloga, in za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo neposredno;
  • oproščeni uporabnik za trošarinske izdelke, ki jih prejema in skladišči v režimu odloga;
  • pooblaščeni prejemnik za trošarinske izdelke, ki jih prejema v režimu odloga, in za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo neposredno;
  • trošarinski zastopnik za pošiljko trošarinskih izdelkov v skladu s 30. členom Zakona o trošarinah – ZTro-1 (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju: ZTro-1) oziroma v višini, določeni v skladu s tem zakonom;
  • pooblaščeni uvoznik za trošarinske izdelke, ki jih odpremlja v režimu odloga;
  • imetnik dovoljenja za davka prosto prodajalno za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo v režimu odloga v davka prosto prodajalno;
  • vložnik zahtevka za začasno pooblaščenega prejemnika v skladu z 2. točko drugega odstavka 53. člena ZTro-1 oziroma oseba, ki je v skladu z 29. oziroma 30. členom ZTro-1 dolžna predložiti instrument zavarovanja plačila trošarine.

Davčni organ določi višino zneska predložene bančne garancije, ki mora ves čas poslovanja zavezanca pokrivati trošarinski dolg. Davčni organ lahko kadar koli zahteva od zavezanca, da se spremeni višina zneska instrumenta zavarovanja plačila trošarine, če ugotovi, da višina zneska ne ustreza podatkom, na podlagi katerih je bil znesek določen ali višina zneska ne pokriva trošarinskega dolga.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Zavezanec predloži zavarovanje, ko zahteva izdajo dovoljenja v skladu ZTro-1 (za trošarinsko skladišče, pooblaščenega prejemnika, pooblaščenega uvoznika, začasno pooblaščenega prejemnika, davka prosto prodajalno, oproščenega uporabnika), pri prejemu trošarinskih izdelkov iz druge države članice v komercialne namene, kadar oseba, ki ne opravlja dejavnosti prejema trošarinske izdelke iz druge države članice ter v primeru, ko predložitev zavarovanja zahteva davčni organ.

Kje in kako predložiti obrazec

Originalni izvod garantnega pisma se pošlje po pošti ali predloži pri Generalnem finančnem uradu, Upravi za računovodstvo in izvršbo.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu z ZTro-1 se nepredložitev instrumenta zavarovanja ali, če ta ni predložen v ustreznem znesku, šteje za prekršek.