Bančna garancija za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila trošarinske obveznosti

Bančna garancija za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila trošarinske obveznosti

Kdo predloži obrazec

Bančno garancijo na obrazcu »Bančna garancija za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila trošarinske obveznosti« lahko izda banka, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje garancij ali je upravičena opravljati storitve izdajanja garancij na območju Republike Slovenije. Seznam bank je objavljen na spletni strani Banke Slovenije. Bančno garancijo lahko predloži oseba, od katere se zahteva predložitev zavarovanja, in sicer:

  • imetnik trošarinskega skladišča za trošarinske izdelke, ki se odpremljajo v režimu odloga, in za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo neposredno;
  • oproščeni uporabnik za trošarinske izdelke, ki jih prejema in skladišči v režimu odloga;
  • pooblaščeni prejemnik za trošarinske izdelke, ki jih prejema v režimu odloga, in za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo neposredno;
  • trošarinski zastopnik za pošiljko trošarinskih izdelkov v skladu s 30. členom Zakona o trošarinah – ZTro-1 (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju: ZTro-1) oziroma v višini, določeni v skladu s tem zakonom;
  • pooblaščeni uvoznik za trošarinske izdelke, ki jih odpremlja v režimu odloga;
  • imetnik dovoljenja za davka prosto prodajalno za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo v režimu odloga v davka prosto prodajalno;
  • vložnik zahtevka za začasno pooblaščenega prejemnika v skladu z 2. točko drugega odstavka 53. člena ZTro-1 oziroma oseba, ki je v skladu z 29. oziroma 30. členom ZTro-1 dolžna predložiti instrument zavarovanja plačila trošarine.

Davčni organ določi višino zneska predložene bančne garancije, ki mora ves čas poslovanja zavezanca pokrivati trošarinski dolg. Davčni organ lahko kadar koli zahteva od zavezanca, da se spremeni višina zneska instrumenta zavarovanja plačila trošarine, če ugotovi, da višina zneska ne ustreza podatkom, na podlagi katerih je bil znesek določen ali višina zneska ne pokriva trošarinskega dolga. 

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Zavezanec predloži zavarovanje, ko zahteva izdajo dovoljenja v skladu ZTro-1 (za trošarinsko skladišče, pooblaščenega prejemnika, pooblaščenega uvoznika, začasno pooblaščenega prejemnika, davka prosto prodajalno, oproščenega uporabnika), pri prejemu trošarinskih izdelkov iz druge države članice v komercialne namene, kadar oseba, ki ne opravlja dejavnosti prejema trošarinske izdelke iz druge države članice ter v primeru, ko predložitev zavarovanja  zahteva davčni organ.

Kje in kako predložiti obrazec

Originalni izvod bančne garancije se pošlje po pošti ali predloži pri Generalnem finančnem uradu, Upravi za računovodstvo in izvršbo.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu z ZTro-1 se nepredložitev instrumenta zavarovanja ali, če ta ni predložen v ustreznem znesku, šteje za prekršek.