Ravnanje z blagom

Novice

 • Trenutno ni novic.

Opis

Finančna uprava RS (FURS) izvaja naloge zavarovanja izvršitve prekrškovnih odločb po 201. členu Zakona o prekrških (ZP-1). Zavarovanje izvršitve se lahko izvede kot:

 • takojšnja izvršitev odločbe:
  storilcu prekrška, ki bi moral globo plačati takoj, pa tega ne stori, se na kraju prekrška zarubi premičnina.
 • začasni odvzem listin ali premičnin:
  storilcu prekrška, za katerega obstaja nevarnost, da globe ne bo plačal, se kot zavarovanje plačila globe začasno odvzamejo dokumenti, druge listine ali premičnine.
   

V skladu z Zakonom o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je FURS pristojna za: 

 • sodelovanje v finančnih preiskavah;
 • hrambo in upravljanje premičnin nezakonitega izvora, ki so začasno zavarovane ali začasno oziroma dokončno odvzete;
 • vodenje evidence o odvzetih premičninah in centralne evidence vsega odvzetega premoženja.
    

V skladu z 204. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je FURS pristojna za prodajo: 

 • blaga ki so ga odvzeli drugi organi (sodišče, policija itd.);
 • blaga, ki je bilo dokončno odvzeto na podlagi zakona o obdavčenju ali drugega zakona;
 • blaga, ki je bilo prepuščeno FURS v prosto razpolaganje in
 • blaga, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja FURS.
   

Če policija v 30 dneh po prevzemu najdene stvari v hrambo ne najde lastnika stvari, v skladu s Pravilnikom o postopku z najdenimi stvarmi stvari preda v hrambo in nadaljnji postopek FURS. Postopek hrambe, prodaje, cenitve, določitve stroškov ter uničenja stvari izvede FURS v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek.

 1. Zavarovanje izvršitve prekrškovnih odločb
 2. Odvzem premoženja nezakonitega izvora 
 3. Rubež, cenitev in prodaja blaga, ki so ga odvzeli drugi organi
 4. Najdeno blago