Enkraten odpis davkov za fizične osebe (po ZPIOUD)

Novice

 • Trenutno ni novic.

Opis

Davčnemu zavezancu - fizični osebi se lahko odobri enkraten odpis davkov na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD).

Po ZPIUOD se lahko odpiše izključno neplačana davčna obveznost do državnega proračuna, ki je na dan 31. decembra 2014 zapadla za več kot 12 mesecev, če skupaj ne presega 50 evrov (seštevek glavnice, obresti in morebitnih stroškov izterjave).

Odpis na tej podlagi ni mogoč za davčne obveznosti, ki izvirajo iz morebitnega opravljanja dejavnosti dolžnika in zato ne štejejo za dolg po tem zakonu. Prav tako ni mogoče odpisati obveznih prispevkov za socialno varnost, akontacije davka, davčnega odtegljaja, uvoznih dajatev in obveznosti, na katere učinkuje postopek osebnega stečaja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje (ZFPPIPP). Po tem zakonu FURS tudi ne more odpisati dolga iz naslova neplačanih obveznih dajatev do občinskega proračuna.

Odpis se lahko odobri le davčnemu zavezancu, ki šteje za dolžnika po ZPIUOD, in sicer:

 • fizični osebi, ki je bila kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnik:

  • denarne socialne pomoči ali
  • varstvenega dodatka ali
  • veteranskega dodatka ali
  • otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino;

 • fizični osebi, ki je navedena v odločbi o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka in se njeni dohodki in premoženje upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev;

pod pogojem, da nad njim ni bil začet postopek osebnega stečaja po ZFPPIPP.

Za odobritev enkratnega odpisa davčnih obveznosti se zaprosi z vlogo. Vlogo za odpis davka se mora vložiti najkasneje do 31. oktobra 2015  pri Generalnem finančnem uradu, Upravi za računovodstvo in izvršbo, in sicer:

1. davčni zavezanci iz pristojnosti finančnih uradov Celje, Koper, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Ptuj, Velenje in Dravograd vlogo posredujejo:

 • po pošti na naslov: Referat za terjatve in obveznosti I, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje oziroma
 • po elektronski pošti na naslov: ce.uri.fu(at)gov.si.

2. davčni zavezanci iz pristojnosti finančnih uradov Brežice, Kočevje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Hrastnik vlogo posredujejo:

 • po pošti na naslov: Referat za terjatve in obveznosti II, Koroška cesta 21, 4000 Kranj oziroma
 • po elektronski pošti na naslov: kr.uri.fu(at)gov.si.

Za odločitev o vlogi pridobi FURS po uradni dolžnosti podatke o višini, vrsti in trenutku zapadlosti davčne obveznosti iz lastnih evidenc, podatke o statusu dolžnika po ZPIUOD pa iz evidenc Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Podrobnosti si lahko preberete v rubriki Vprašanja in odgovori.

Podrobnejši opisi

 • /