Transferne cene

Novice

Opis

Poglavitni cilj nadzora transfernih cen je zagotoviti učinkovit nadzor davčnih zavezancev, ki sodelujejo v transakcijah s povezanimi osebami v smislu preprečevanja prelivanja dobičkov preko transfernih cen v tujino. Transferne cene predstavljajo eno izmed najbolj rizičnih področij mednarodne obdavčitve, saj 70% mednarodne trgovine poteka znotraj mednarodnih skupin podjetij.

Vloga mednarodnih podjetij v svetovni trgovini je vse večja, katere glavni cilj je čim večji dobiček in seveda tudi optimiranje davkov. Z drugimi besedami to pomeni, da imajo multinacionalna podjetja in seveda vsa podjetja, ki poslujejo v več kot eni državi, možnost izkoriščanja različnih davčnih zakonodaj. To pa podjetja najlažje naredijo preko transfernih cen. Transakcije med povezanimi družbami so namreč lahko zelo prikladen način za agresivno davčno planiranje in prelivanje dobičkov, s pomočjo nepravilno določenih transfernih cen med povezanimi osebami. Prav tako se lahko preko transfernih cen popolnoma izognejo plačevanju davka. Dobiček iz poslovanja gospodarskih družb, ki imajo tuje lastnike in ki delujejo v Sloveniji, tako ne sme neupravičeno odtekati v druge države. Tako delovanje pa v FURS preprečujemo s premišljenim nadzorom družb, ki so rizične z vidika transfernih cen.

Na področju transfernih cen poteka v zvezi s postopki skupnega dogovora za odpravo dvojne obdavčitve (MAP) sodelovanje z Ministrstvom za finance, in sicer glede priprav pogajalskih izhodišč, ugotavljanja dejstev in okoliščin za presojo resničnosti in upravičenosti do odprave dvojne obdavčitve.

Posebna pozornost je namenjena tudi postopkom za sklenitev vnaprejšnjih cenovnih sporazumov (APA) z davčnimi zavezanci, s ciljem zagotavljanja spoštovanja neodvisnega tržnega načela pri transakcijah med povezanimi podjetji, zagotavljanja pravne varnosti zavezancem za davek, ter izogibanja dragim in dolgotrajnim postopkom inšpekcijskega nadzora. Nov inštitut vnaprejšnjega cenovnega sporazuma ter način izvajanja APA se začnejo uporabljati 1. 1. 2017. Podrobnejši način izvajanja APA sporazuma in višino plačila določi minister, pristojen za finance.