Preiskave

Novice

Opis

Finančna preiskava pomeni izvajanje dejanj, ukrepov in postopkov po Zakonu o finančni upravi (ZFU), ko so dani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bili kršeni predpisi o obdavčenju ali drugi predpisi iz pristojnosti finančne uprave.

Namen finančne preiskave je preprečevanje, preiskovanje in odkrivanje ravnanj ali dejanj davčnih zavezancev in drugih oseb ali institucij, s katerimi je resno ogrožen finančni interes oziroma interes varstva in varnosti Republike Slovenije oziroma EU. Uvede se lahko tudi zaradi izvajanja dejanj in ukrepov z namenom zagotovitve medsebojne pomoči organom EU, držav članic EU in tretjih držav.

Postopek finančne preiskave se vodi v okviru Generalnega finančnega urada Finančne uprave Republike Slovenije na območju celotne države. Pooblastila inšpektorjev so enaka, kot v ostalih postopkih finančnega nadzora.

Postopek finančne preiskave se uvede po uradni dolžnosti. Začne se z izdajo naloga za preiskavo. Nalog za preiskavo vsebuje razloge za sum, dejanja in ukrepe, ki naj se izvedejo, in okoliščine, ki naj se raziščejo, oziroma krog subjektov, ki se finančno preiskujejo. Finančna preiskava se nanaša na enega ali več preiskovancev ali na določeno okoliščino in obsega v nalogu opredeljeno časovna obdobja, ki ni zakonsko omejeno. Preiskovanec ni seznanjen s postopkom finančne preiskave in nima pravice do informacij izvedenih dejanj, ukrepov in postopkov v finančni preiskavi. Preiskovanec nima pravice vpogleda v spis. Finančna preiskava se zaključi z zaključnim preiskovalnim poročilom, v katerem so opisane ugotovitve finančne preiskave.

V okviru postopka finančne preiskave se lahko opravi inšpekcijski nadzor, v kolikor so dani razlogi za sum o premalo obračunanih obveznih dajatvah ali obstoju drugih nepravilnosti iz pristojnosti finančne uprave. Inšpekcijski nadzor se začne s prvim dejanjem, ki ga opravi inšpektor z namenom izvedbe tega nadzora. Navedeno predstavlja razliko glede na določbe Zakona o davčnem postopku, ki predpisuje, da se postopek inšpekcijskega nadzora praviloma prične z vročitvijo sklepa o začetku inšpekcijskega nadzora. Razen navedene izjeme o začetku inšpekcijskega nadzora, se celoten postopek inšpekcijskega nadzora v okviru preiskave opravlja na enak način kot je predpisano z Zakonom o davčnem postopku (ZDav-P2), Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP).