Obravnava kaznivih ravnanj

Novice

  • Trenutno ni novic.

Opis

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) poleg svojih temeljnih nalog opravlja tudi naloge prekrškovnega organa, v okviru katerih obravnava prekrške z davčnega, carinskega ter drugih področij, kjer je s predpisi, ki le-ta urejajo, opredeljena kot prekrškovni organ. V primerih zaznave znakov kaznivega dejanja pa je FURS dolžna te informacije posredovati na državno tožilstvo v obliki kazenske ovadbe.

Prekrškovni postopek se vodi na podlagi Zakona o prekrških (ZP-1) zoper osebo, ki aktivno (npr. dela na črno) ali pasivno (npr. ne odda obračunov za socialne prispevke) krši predpise. S plačilnim nalogom ali odločbo o prekršku se kršitelju izreče sankcija (globa, opomin, odvzem predmetov), ki ima poleg funkcije kaznovanja tudi učinek specialne prevencije, torej vplivanje na zavest kršitelja, da bo v prihodnje spoštoval predpisane obveznosti. Izrek sankcije v prekrškovnem postopku je tako eden izmed ukrepov FURS, ki prispeva cilju dviga ravni spoštovanja predpisov, katerih izvajanje nadzira.

Finančna uprava se ob opravljanju primarnih, z zakonom predpisanih nalog srečuje tudi z odkrivanjem znakov kaznivih dejanj. Z vidika odkrivanja kaznivih dejanj sicer ni naloga finančne uprave kazenski pregon storilcev, pač pa nadzor izvajanja oziroma spoštovanja zakonov z delovnega področja organa in podajanje kazenskih ovadb pri državnem tožilstvu v primerih ugotovitev znakov kaznivih dejanj. Predkazenski in kazenski postopek ureja Zakon o kazenskem postopku (ZKP), ki določa, da so vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni ali če kako drugače zvedo zanje.

Podrobnejši opisi

Prekrškovna praksa

Vprašanja in odgovori