Naknadne kontrole s področja carin, trošarin in okoljskih dajatev

Novice

  • Trenutno ni novic.

Opis

Naknadne kontrole, ki se ne izvajajo v inšpekcijskem nadzoru, so kontrole nad zavezanci in drugimi udeleženci v zvezi s pravilnim izvajanjem carinskih, trošarinskih, okoljskih predpisov (v ta sklop spadajo tudi nadzor DDV-ja v mednarodnem potniškem prometu ter nadzor nad določili, ki jih ureja Zakon o prevozih v cestnem prometu). Naknadne kontrole izvajajo sektorji za carine v finančnih uradih Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Novo Mesto.

Naknadne kontrole se pretežno izvajajo na podlagi letnega načrta, ki se pripravi centralno na Generalnem finančnem uradu. Poleg planiranih naknadnih kontrol, sektorji za carine izvajajo naknadne kontrole tudi samoiniciativno na podlagi lastne analize tveganja, mednarodnih zahtevkov za administrativno sodelovanje ter predlogov drugih organizacijskih enot ali organov.

Naknadne kontrole so pretežno usmerjene v kontrolo pravilnosti izvajanja posameznih izdanih carinskih in trošarinskih dovoljenj ter postopkov v zvezi s carinskimi, trošarinskimi in okoljskimi predpisi. Kontrole carinskih dovoljenj se izvajajo najmanj enkrat na 3 leta, kontrole trošarinskih dovoljenj pa najmanj enkrat na 2 leti.

Naknadna carinska kontrola obsega predvsem:

  • preverjanje izpolnjevanja pogojev iz dovoljenj, kot so: status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO), dovoljenja za poenostavljene postopke, enotna evropska dovoljenja SASP, postopki z ekonomskim učinkom ter integrirana dovoljenja,
  • naknadna preverjanja carinskih deklaracij (pravilno uvrščanje blaga v carinsko tarifo, preverjanje carinske vrednosti, porekla blaga itd.),
  • naknadna preverjanja obračunov uvoznih in izvoznih dajatev ter drugih dajatev, ki se pobirajo ob uvozu oziroma izvozu.

Naknadna trošarinska in okoljska kontrola obsegata predvsem pravilnost prijav trošarinskih zavezancev in zavezancev za okoljske dajatve, kontrolo dovoljenj, izdanih na podlagi Zakona o trošarinah in Zakona o davku na dodano vrednost (davčno skladišče), naknadno preverjanje sprejetih obračunov, naknadno preverjanje zahtevkov za vračilo trošarine oz. okoljskih dajatev, naknadno preverjanje zahtevkov za odpust in oprostitev plačila trošarine ter naknadno preverjanje odobrenih oprostitev plačila okoljske dajatve.

Podrobnejši opisi

  • /