KAZALO STRANI FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse

Opis

Delo in zaposlovanje na črno je po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki je bil objavljen 5. 5. 2014 in se v pretežnem delu uporablja od 18. 8. 2014, prepovedano.  Prav tako je po  tem zakonu prepovedano omogočanje dela na črno in nedovoljeno oglaševanje. V  ZPDZC-1 so določene tudi izjeme od dela in zaposlovanja na črno, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev ne pomenijo dela in zaposlovanja na črno. Te izjeme so: sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije ter prostovoljsko in dobrodelno delo, osebno dopolnilno delo ter brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah ter kratkotrajno delo.

V pravni red Republike Slovenije se z ZPDZC-1 delno prenašata direktivi EU v zvezi z ukrepi nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (Direktiva 2009/52/ES) in uporabo načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost (Direktiva 2010/41/EU).

Od 18. 8. 2014 je za nadzor pristojnih več nadzornih organov. Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) je pristojna za nadzor in odkrivanje prekrškov ter vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku nad delom na črno, omogočanjem dela na črno s strani posameznikov, zaposlovanjem na črno in nedovoljenim oglaševanjem posameznikov. Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) je pristojen za nadzor in odkrivanje prekrškov ter vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku nad delom na črno,  omogočanjem dela na črno in nedovoljenim oglaševanjem v delu, ki se nanaša na pravne osebe in samozaposlene osebe ter na tuje pravne subjekte, ki so pravne osebe ali samozaposlene osebe. Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) je pristojen za nadzor in odkrivanje prekrškov ter vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku nad nedovoljenim oglaševanjem v delu, če delodajalec objavi potrebo po delavcu za delo, ki ni vezano na njegovo registrirano ali priglašeno dejavnost. Za nadzor nad kršitvami, ki se nanašajo na izpolnjevanje posebnih pogojev za opravljanje dejavnosti, so pristojni nadzorni organi iz področja kmetijstva in okolja, gozdarstva, energetike in prostora, zdravja, šolstva in športa ter notranjih zadev. Drugi nadzorni organi, ki niso nadzorni organi, navedeni v 1. in 2. odstavku 18. člena ZPDZC-1, in ki pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi svojih predpisov ugotovijo kršitve ZPDZC-1, ugotovijo dejansko stanje in o ugotovitvah sestavijo zapisnik, ki ga posredujejo pristojnemu nadzornemu organu.

Če pri izvajanju nadzora po ZPDZC-1 pristojni organ ugotovi delo ali zaposlovanje na črno, kršitelju do odprave nepravilnosti, prepove opravljanja dela ali dejavnosti na črno oziroma prepove opravljanje dela posamezniku, ki je zaposlen na črno. ZPDZC-1 pa v določenih primerih še predpisuje delodajalcu obveznost, da posamezniku, ki ga je zaposlil na črno, izroči pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in poravna vse obveznosti iz delovnega razmerja za obdobje celotne zaposlitve na črno.

ZPDZC-1 vsebuje tudi kazenske določbe. Globe so določene v različnih višinah glede na storilce prekrškov in vrsto kršitev. Najnižja predpisana globa v višini od 100 do 2.500 eurov je predpisana za posameznika, če nima pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, na podlagi katere opravlja delo, za čas opravljanja dela ves čas na kraju opravljanja dela. Najvišja predpisana globa je od 5.000 do 26.000 eurov za delodajalca, ki zaposluje na črno. Za prekrške se lahko v hitrem postopku izreče globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom. Višje so globe za prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi. V primeru prekrška zaradi nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav je posledica tudi izločitev iz postopkov javnega naročanja in izguba ali omejitev pravic do javnih sredstev ter obveznost njihovega vračila.

Pri delu in zaposlovanju na črno se negativne posledice za posameznika, ki dela ali je zaposlen na črno odražajo tudi pri drugih pravicah, ki sicer pripadajo vsakemu posamezniku, ki dela ali je zaposlen zakonito. Gre za pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, nadomestila ob odsotnosti iz dela, v primeru zakonite zaposlitve pa tudi za pravice iz delovnega razmerja (prikrajšan je za odpravnino, dopust, regres, stroški za prehrano in prevoz), ob izgubi dela ni upravičenja do nadomestila za brezposelnost, opravljeno delo se ne šteje v delovno dobo in ne upošteva pri pokojninski dobi in pokojninski osnovi.

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%